Krajowy Plan Gospodarki Odpadami: potrzeby inwestycyjne dotyczące recyklingu to 22,8 mld zł do 2034 r.

Nestlé

Nakłady inwestycyjne na instalacje do recyklingu odpadów rząd szacuje na ponad 22,8 mld zł do 2034r. Tak zakłada przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Gospodarki Opadami.

Szacowane nakłady inwestycyjne  do 2028 r. sięgają 17,385 mld zł, a na lata 2029-2034 – 5,425 mld zł.

-Ze względu na zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych jest konieczne uwzględnienie ich w przyszłych inwestycjach. Z uwagi na wielkość nakładów inwestycyjnych do poniesienia szczególnie ważne będzie zapewnienie dla nich źródeł finansowania. Niewątpliwie część nakładów zostanie poniesiona przez inwestorów prywatnych, szczególnie w tych obszarach, gdzie są oczekiwane szybkie zwroty nakładów inwestycyjnych i dodatni bilans finansowy funkcjonowania inwestycji – czytamy w Planie.

Niezbędne będzie wspieranie działań inwestycyjnych przez finansowanie zewnętrzne. W tym te z programów UE, NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz banków, podano także.

W ocenie potrzeb inwestycyjnych uwzględniono zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zbierane bioodpady kuchenne i ogrodowe, odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i odpady wielomateriałowe. Przeanalizowano wszystkie funkcjonujące w poszczególnych województwach instalacje komunalne MBP. A także sortownie selektywnie zbieranych odpadów materiałowych, w tym opakowaniowych. Ponadto przeanalizowano kompostownie i instalacje fermentacji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Zweryfikowano wydajności sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych na podstawie analizy faktycznych mocy przerobowych bazujących na układach technologicznych oraz wyposażeniu instalacji w urządzenia sortownicze, ze szczególnym uwzględnieniem separatorów optopneumatycznych służących do zautomatyzowanego sortowania tworzyw sztucznych, papieru i odpadów wielomateriałowych, podsumowano.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami: unijne przepisy determinują inwestycje

Zgodnie z unijnymi przepisami, aby zapewnić zgodność z celami oraz przejść na europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym o wysokim poziomie efektywnego wykorzystania zasobów, państwa członkowskie przyjmują środki służące do osiągnięcia następujących celów:

  • do 2025 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych wzrośnie wagowo do minimum 55 proc.;
  • do 2030 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych wzrośnie wagowo do minimum 60 proc.;
  • do 2035 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych wzrośnie wagowo do minimum 65 proc.

Państwa UE są także zobowiązane do  podjęcia niezbędnych środków w celu osiągnięcia następujących wielkości docelowych na całym swoim terytorium:

  • nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65 proc. wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi;
  • nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 70 proc. wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi.

(ISBnews)