Będą niższe opłaty za śmieci?

ROP

Jest szansa na obniżenie rachunków za wywóz śmieci. Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań, które mają pomóc samorządom obniżyć koszty gospodarki odpadami. Dodatkowo poprawić sytuację na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje m.in.:  uszczegółowienie kwestii dotyczących udziału w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych, bardziej elastyczne rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania czy podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami (np. brak odpowiednich zezwoleń). Ponadto przepisy projektu ustawy wprowadzają górny limit opłaty za śmieci obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody”.

Opłaty uzależnione od wody – będą stawki maksymalne

Ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie obliczana na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).

Nieruchomości niezamieszkałe – dwie ważne zmiany

Wzrośnie maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych. Dodatkowo nowelizajca przewiduje uszczegółowienie kwestii udziału właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gminnym. W określonym terminie będą mogli oni złożyć oświadczenie o wyłączeniu z ww. systemu.

Łatwiej i taniej w domkach letniskowych

Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

Dodatkowo: 

  • Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł udzielić w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin. Chodzi o sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Możliwe indywidualne rozliczanie mieszkańców z budynków wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
  • Będą kary pieniężne za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.

Możliwe gminne dopłaty do systemu

Jednym z ważniejszych zapisów jest umożliwienie gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego w sytuacjach nadzwyczajnych. Takich jak np. wzrost cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat, konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat). Na brak takiego rozwiązania narzekali m.in. przedstawiciele władz Warszawy

Wprowadzone rozwiązania usprawnią funkcjonowanie instalacji

Gminy powinny zapewnić w pierwszej kolejności przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. W efekcie, mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów.

Pełna treść komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów