NIK: raport dotyczący pożarów miejsc gromadzenia odpadów

NIK: raport dotyczący pożarów miejsc gromadzenia odpadów

Brak jakiejkolwiek współpracy pomiędzy urzędnikami i strażakami – to główna przyczyna powstawania pożarów na składowiskach odpadów. NIK sprawdziła, jak wygląda wymiana informacji pomiędzy odpowiedzialnymi jednostkami i co sprawiła zmiana przepisów w tym zakresie wprowadzona w 2018 r. 

Co wyklucza skuteczne zapobieganie pożarom w miejscach gromadzenia odpadów? Okazuje się, że najdotkliwszym czynnikiem jest tzw. proza życia. Brakuje współpracy lub choćby wymiany informacji między Inspektoratami Ochrony Środowiska, starostwami, urzędami marszałkowskimi i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Podmioty te dostrzegają wprawdzie potrzebę wzajemnego informowania się o takich miejscach i powstających tam pożarach. Jednak nie przejawiają jakiejkolwiek inicjatywy, by te dane uzyskać. Takie wnioski płyną z opublikowanego niedawno raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego zapobiegania pożarom w miejscu składowania odpadów.

Potrzebna lepsza kontrola

W 2018 roku Polska była świadkiem serii pożarów składowisk odpadów. Miały one poważne konsekwencje dla środowiska i zdrowia publicznego. W odpowiedzi na nie, rząd podjął szereg działań, aby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Jednym z pierwszych kroków było zwiększenie kontroli i nadzoru nad składowiskami odpadów. Właściciele składowisk są teraz zobowiązani do przestrzegania określonych standardów bezpieczeństwa, w tym systemów przeciwpożarowych, monitorowania jakości powietrza i wody. Także segregacji odpadów i szkolenia pracowników. Wprowadzono również surowsze kary finansowe dla właścicieli składowisk odpadów, którzy nie przestrzegają wymogów dotyczących przechowywania odpadów. Kara może wynosić nawet 1,5 miliona złotych. Jaki skutek przyniosły te działania sprawdziła w swoim raporcie NIK.

Ponad 2000 nielegalnych składowisk

Wg danych GUS na koniec 2020 r. w Polsce stwierdzono 2008 miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów. Chodzi o tzw. dzikie wysypiska śmieci, o łącznej powierzchni prawie 2 km².  1111 z nich znajduje się na terenach wiejskich, a 897 w miastach. Być może jest ich więcej. Wg raportu powstały one m.in. wskutek pozostawienia odpadów po działalności objętej zezwoleniem, składowania odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do tego celu, a także porzucenia odpadów przez nieznanych sprawców.

– W 2020 r. w miejscach gromadzenia odpadów płonęły głównie odpady tworzyw sztucznych i tekstyliów, a także paliwa alternatywne i odpady niebezpieczne. W pojedynczych wypadkach wraki samochodów, odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady wielkogabarytowe, komunalne oraz papier i tektura. Jako przyczynę pożarów kontrolerzy NIK wskazują działalność przestępczą. Celowe lub przypadkowe podpalenie, samozapłon odpadów wskutek zaniedbania czy wadliwego zabezpieczenia – czytamy w raporcie pokontrolnym.

Czy nowelizacja z 2018 roku zmniejszyła zjawisko?

W związku ze wzrostem liczby pożarów w 2018 r. znowelizowano ustawę o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Celem zmian legislacyjnych było m.in. zwiększenie nadzoru nad działalnością wymagającą zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz minimalizacja nielegalnych praktyk w tym obszarze.

– Dla zapobiegania pożarom miejsc gromadzenia odpadów kluczowa jest właściwa współpraca między inspekcją ochrony środowiska (odpowiedzialną za kontrole podmiotów korzystających ze środowiska), starostwami i urzędami marszałkowskimi (odpowiedzialnymi za kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska) oraz jednostkami PSP (rozpoznawanie zagrożeń pożarowych) – podaje w raporcie NIK.

Tymczasem to właśnie ta współpraca kuleje, szczególnie w zakresie wymiany informacji. Choć działania poszczególnych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za nadzór nad miejscami gromadzenia odpadów były na ogół prawidłowe.

Żaden ze skontrolowanych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych nie dysponował kompletnymi informacjami o pożarach w miejscach gromadzenia odpadów, zaistniałych na terenie objętym ich właściwością. Nie starał się także tych informacji pozyskać. Nie mógł zatem dokonać wnikliwej analizy stanu zagrożenia ani przekazywać rzetelnych informacji na zewnątrz jednostki, np. w celu usunięcia odpadów gromadzonych nielegalnie.

Współpraca pomiędzy skontrolowanymi jednostkami miała charakter doraźny. Ograniczony do prowadzenia nielicznych wspólnych kontroli oraz wybiórczego przekazywania informacji. Podmioty objęte kontrolą nie zawsze informowały się wzajemnie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu miejsc gromadzenia odpadów, o wynikach prowadzonych postępowań oraz zagrożeniach stwarzanych przez te miejsca – konkluduje NIK.