Wytwarzanie odpadów: niewielkie spadki związane z pandemią

Liczba wytwarzanych odpadów

W 2020 r. wytworzyliśmy prawie 123 mln ton odpadów. Tylko 10,7 procent z tego stanowiły odpady komunalne (13,1 mln ton). Od 2000 r. liczba produkowanych śmieci wahała się w granicach 110-130 mln ton. W 2020 r. uległa ona spadkowi w stosunku do roku poprzedniego (4 proc.) i wynosiła 109,5 mln ton. 

Coroczne wytwarzanie odpadów w Polsce utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące środowiska. Wg autorów publikacji, głównym powodem mniejszej ilości wytworzonych odpadów było spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią. Obserwowanemu spadkowi PKB towarzyszyło zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów.

Przodują województwa z przemysłem wydobywczym

Najwięcej odpadów wytworzonych zostało, podobnie jak w latach ubiegłych, w województwie dolnośląskim i śląskim (ze względu na lokalizację przemysłu wydobywczego). Łącznie to 56 proc. wszystkich wytworzonych odpadów. Najmniej natomiast w województwie lubuskim i podkarpackim – udział każdego z nich wynosił prawie 1 proc. Największy wzrost procentowy w stosunku do roku ubiegłego nastąpił w województwie podlaskim (379 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (150 proc.). Znaczny spadek odnotowano w opolskim (28 proc.), małopolskim (19 proc.) i lubelskim (17 proc.). Największy ilościowy wzrost wykazały województwa: podlaskie (1,9 mln ton), warmińsko-mazurskie (1,5 mln ton) i pomorskie (0,8 mln ton). Na przeciwnym biegunie są województwa: śląskie (2,9 mln ton), lubelskie (1,2 mln ton) i małopolskie (1,2 mln ton).

Jakie odpady, w których regionach

W poszczególnych województwach dominują różne grupy odpadów. W 2020 r. w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim wiodący rodzaj odpadu pochodził z grupy 01. Stanowią ją odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin. W województwie kujawsko-pomorskim najwyższe wartości przypadły odpadom należącym do grup: 10 (procesów termicznych), 02 (odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności).

Odpady należące do grupy 10 dominują też w łódzkim i wielkopolskim. Natomiast w województwie lubuskim w czołówce usytuowały się odpady z grupy 03 (z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury). W województwach podkarpackim, podlaskim, pomorskim, a także warmińsko-mazurskim największa liczba odpadów wytworzonych należała do grupy 17 (pozostałości z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). W województwie mazowieckim najwyższą wartość osiągnęły odpady z grupy 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych).  

Wciąż za dużo składujemy

Mimo wprowadzenia pięciostopniowej hierarchii gospodarowania odpadami w prawie polskim, nadal duża część odpadów pochodzących z działalności gospodarczej jest składowana. Jak podaje GUS w 2020 r. składowanych było 46 mln ton odpadów, które zajmowały łączną powierzchnię prawie 8 tys. ha. Najwięcej takich powierzchni było w województwach, w których wytwarzane są największe ilości odpadów, tj. w dolnośląskim, łódzkim, śląskim i lubelskim. W 2020 r. zrekultywowano 13,6 ha powierzchni (0,17 proc. spośród istniejących terenów składowania).