Orlen weryfikuje strategię klimatyczną

Strategia klimatyczna Orlen

Inwestycje w obszarach energetyki odnawialnej, biogazu i biopaliw, a także rozwijanie technologii wodorowych, nowoczesnej petrochemii i bezpieczna energetyka jądrowa to główne elementy strategii Orlenu. Jej weryfikacja związana jest z fuzją z Lotosem. Na realizację strategicznych projektów spółka przeznaczy około 320 mld zł do końca tej dekady. Do 2050 r. Grupa planuje osiągnąć neutralność klimatyczną. 

– Zainwestujemy około 320 mld zł, w zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla Polski i regionu Europy Środkowej. Na zielone inwestycje, które zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych, przeznaczymy aż 40 proc. planowanych nakładów. Wykorzystamy duży potencjał polskiego rolnictwa, zacieśniając współpracę z rolnikami w zakresie produkcji biogazu. Efektem zrealizowanej strategii będą stabilne dostawy czystej energii w akceptowalnych dla Polaków cenach – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen.

Miliardy złotych na inwestycje

Strategia Orlen2030 zakłada realizację korzyści wynikających z przeprowadzonych fuzji. Synergie z połączenia PKN Orlen, PGNiG i Grupy Lotos przekroczą 10 mld zł.    

Strategia jest oparta na energetyce odnawialnej, wspartej mocami gazowymi, własnym wydobyciem gazu, efektywnej, niskoemisyjnej produkcji rafineryjno-petrochemicznej oraz kompleksowej ofercie dla klientów indywidualnych. Do 2030 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosą w sumie około 320 mld zł, z czego około 40 proc, czyli 120 mld zł, zostanie przeznaczone na zielone inwestycje. M.in.  na energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. 

Strategia klimatyczna Orlen: 9 GW z OZE

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy w tej dekadzie będzie nowoczesna energetyka oparta przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii wspierana mocami gazowymi. Orlen zamierza zwiększyć czterokrotnie, w stosunku do planów ogłoszonych dwa lata temu, moce w OZE, które wyniosą 9 GW. Rozwijane będą projekty wiatrowe na lądzie i morzu, fotowoltaika, a także magazyny energii. Aspiracje w tym obszarze Grupa będzie realizować nie tylko w Polsce, ale też za granicą, inwestując m.in. w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Lider produkcji biogazu i biometanu

Orlen do 2030 roku chce zbudować pozycję lidera produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej. Ten cel zrealizuje wytwarzając 1 mld m3 biogazu w nowoczesnych biogazowniach. Budowa biogazowni i biometanowni jest szansą na rozwój obszarów wiejskich. Firma ma zamiar wspierać budowę lokalnego łańcucha wartości poprzez zarządzanie centralną bazą surowcową i integrację rozproszonych aktywów.

Gaz i atom 

Zieloną energetykę będą wspierały inwestycje w aktywa gazowe. W ramach Grupy elektrownie gazowe CCGT w krótkim terminie zastąpią najstarsze, najbardziej emisyjne i najmniej efektywne elektrownie i elektrociepłownie węglowe. W dłuższej perspektywie będą stabilizowały pracę systemu opartego na OZE. Zrealizowane zostaną projekty w Ostrołęce i Grudziądzu. Analizowane są także dodatkowe przedsięwzięcia w Czechach i Polsce. Do 2030 roku Grupa będzie posiadała ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT.

Gwarantem stabilnych dostaw energii będą też inwestycje w technologię SMR, czyli małych reaktorów jądrowych. Technologia SMR pozwala również na transformację dużego i bardzo istotnego sektora, jakim jest ciepłownictwo. Do 2030 roku spółka będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach.

Inwestycje w norweskie złoża

Duże znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski będzie miało wzmocnienie pozycji Grupy w sektorze wydobycia gazu w Europie. W perspektywie 2030 roku wolumen wydobycia gazu w Polsce i za granicą przekroczy 12 mld m3 rocznie. Będzie to o około połowę więcej niż obecnie. Ten cel będzie możliwy do uzyskania dzięki utrzymaniu poszukiwań oraz optymalizacji wydobycia w Polsce, a także inwestycjom realizowanym w Norwegii. Grupa będzie umacniała swoją pozycję sprawdzonego dostawcy gazu w regionie poprzez zabezpieczenie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski, które w 2030 roku pozwolą osiągnąć ok. 15 mld m3 LNG na rok, a także poprzez rozwój floty statków gazowych.

Strategia klimatyczna Orlen: niskoemisyjne rafinerie zintegrowane z petrochemią

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym obszarem działalności połączonej Grupy Orlen, z mocami przerobu ponad 40 mln ton ropy pochodzącej z kierunków alternatywnych wobec rosyjskiego. Podstawą transformacji segmentu rafinerii będzie ciągłe udoskonalanie aktywów poprzez: pogłębienie przerobu surowca, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisyjności. Ważnym celem jest również osiągnięcie maksymalnych synergii z szerokiego portfela aktywów, zapewniając efektywny kosztowo surowiec dla petrochemii.

W odpowiedzi na zmieniające się trendy zwiększy się znacznie produkcja biopaliw i paliw wodorowych. Koncern do 2030 roku chce osiągnąć pozycję lidera w segmencie biopaliw w Europie Środkowej. Do tego czasu zwiększy ich produkcję do 3 mln ton rocznie. Już obecnie, w celu realizacji tego założenia w Płocku powstaje instalacja HVO, która pozwoli wytwarzać zrównoważone paliwo lotnicze ze zużytego oleju posmażalniczego. Natomiast w Jedliczu budowana jest instalacja, która będzie produkować bioetanolu drugiej generacji ze słomy dostarczanej przez lokalnych rolników.

Grupa będzie dążyć do zbudowania pozycji regionalnego lidera także w produkcji i dystrybucji odnawialnego wodoru, wykorzystywanego w przemyśle i transporcie. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 roku wynosi około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Ponadto koncern będzie testował pilotażowe rozwiązania w zakresie paliw syntetycznych, stanowiących w przyszłości alternatywę dla benzyny i oleju napędowego.

Innowacje, nowe technologie i recykling  

Kluczowe dla wzmacniania pozycji i dalszego rozwoju działalności są innowacje oraz nowe technologie. Do 2030 roku Orlen przeznaczy ok. 3 mld zł na badania i rozwój oraz innowacje. W szczególności w obszarze technologii wodorowych, zaawansowanej petrochemii i nowych materiałów oraz zero- i niskoemisyjnych produktów i technologii. 

Nowymi gałęziami obszaru petrochemii będą biomateriały i recykling, w którym moc zainstalowana w 2030 roku osiągnie ponad 300 tys. ton.

Strategia klimatyczna Orlen: dążenie do neutralności emisyjnej

Grupa Orlen, jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. W zaktualizowanej strategii podtrzymuje ten cel. Jednak dzięki nowym inwestycjom możliwe będzie przyspieszenie tego procesu. Firma do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 r.) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Ponadto aż o 15 proc. zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę.

Osiągnięcie założonych celów będzie realizowane przede wszystkim przez przyspieszenie inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze. A także poprawę efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycje w budowę infrastruktury do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (pozwoli ona na wychwyt nawet 3 mln t CO2 rocznie). Z kolei do 2035 roku Grupa planuje zakończyć produkcję energii w aktywach węglowych. W dużej mierze zastąpią je nowoczesne technologie takie jak SMR. Podejmowane działania znacząco przybliżą Grupę Orlen do osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 roku.