OZE w UE: rośnie produkcja, ale nie zmienia się udział

OZE w UE

W wartościach bezwzględnych produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wzrosła w latach 2020-2021 o prawie 5 proc. Równocześnie, głównie z powodu ożywienia gospodarczego po zniesieniu ograniczeń COVID-19, wzrosło zużycie energii elektrycznej brutto. W rezultacie udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej w UE wzrósł jedynie o 0,1 punktu procentowego (pp). Z 37,4 proc. w 2020 r. do 37,5 proc. w 2021 r.

Ponad 2/3 z wytworzonej zielonej energii pochodziło z wiatru (37 proc.) i wody (32 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się energia słoneczna 15 proc. Pozostała część pochodziła z  biopaliw stałych (7 proc.) i innych źródeł odnawialnych (8 proc.). Największą dynamikę rozwoju zanotowała fotowoltaika. Jeszcze w 2008 r. stanowiła ona jedynie 1 proc. energii elektrycznej zużywanej w UE.

OZE w UE: Austria i Szwecja na czele

Kraje z największym udziałem energii ze źródeł odnawialnych to Austria i Szwecja. Udział OZE w ich miksie energetycznym wynosił odpowiednio 76,2 i 75,7 proc. W Austrii najwięcej energii pochodziło z energetyki wodnej. Natomiast Szwecja energię czerpała zarówno z wody, jak i wiatru. Na kolejnych miejscach znalazły się Dania (62,6 proc., głównie wiatr), Portugalia (58,4 proc., wiatr i hydro) i Chorwacja (53,5 proc., głównie hydro).

Wykres słupkowy: Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto, proc. według państw, UE, 2021 r.

Najniższy udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odnotowano na Malcie (9,7 proc.). Następne miejsca zajęły Węgry (13,7 proc.), Luksemburg (14,2 proc.), Czechy (14,5 proc.) i Cypr (14,8 proc.). Wg danych Eurostatu udział energii z OZE w polskim miksie energetycznym wzrósł z 16,2 proc. w roku 2020 do 17,2 w 2021.