Porozumienie wodorowe stało się faktem

samochód wodorowy

Przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali 14 października 2021 r. w Warszawie „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. 

Porozumienie na rzecz gospodarki wodorowej to element strategii

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu.2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.

– Dzisiejsze wydarzenie, jest dla mnie osobistą satysfakcją ponieważ wokół kierowanego przeze mnie ministerstwa powstają inicjatywy skupiające wiele instytucji. Inicjatywy, które jednoczą się wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie. To również kolejny dowód na to, że Polska staje w europejskiej awangardzie transformacji energetycznej – powiedział Michał Kurtyka.

Jak podkreślił szef resortu klimatu i środowiska, Polska musi skierować nowy impuls rozwoju gospodarczego.na tory, które pozwolą partycypować w cywilizacyjnym wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Dodał, że jednym z jej istotnych elementów będzie właśnie wykorzystanie technologii wodorowych.

– Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne – setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze – zaznaczył Kurtyka.

Będą kolejne doliny wodorowe

Zdaniem ministra Kurtyki, rozwój gospodarki wodorowej to efekt świadomej polityki rządu. Celem jest nie tylko budowanie przewagi polskich przedsiębiorców czy stworzenie wielu tysięcy miejsc pracy. Przede wszystkim jest nim podniesienie jakości życia obywateli.

– Do realizacji tego celu służą m.in. Doliny Wodorowe, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Ich celem jest integracja podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań, służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej – powiedział.

Jak przypomniał minister Michał Kurtyka upowszechnienie wodoru to także kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Dokument powstał w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W najbliższych tygodniach przyjmie go Rada Ministrów.

138 firm podpisało porozumienie

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, podpisane porozumienie to przykład współpracy pomiędzy administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami przedsiębiorców, środowiska nauki oraz jednostek otoczenia biznesu.

– Do porozumienia przystąpi dziś 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru.będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie. W szczególności, mowa o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle – zauważył Zyska.

Wkład polskich firm w rozwój sektora

Wiceminister Zyska podkreślił, że strategicznym celem porozumienia jest maksymalizacja polskiego.wkładu („local content”) w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej. Ma on być na poziomie nie niższym niż 50 proc. łącznej wartości w roku 2030. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

– Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów. Będzie to element skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru – wyjaśnił wiceminister Zyska.