Optymistyczne perspektywy dla polskiego sektora PV

Columbus energy

Według najnowszego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” przygotowanego w ramach współpracy Corab SA i firmy badawczej PMR, polski sektor energetyki słonecznej jest nadal stosunkowo młody i rozwija się w sposób dynamiczny.

Zgodnie z prognozami w najbliższych latach czeka go przekształcenie w rynek bardziej dojrzały, czemu towarzyszyć może spowolnienie. Nadal będzie się on jednak charakteryzował wysoką dynamiką wzrostu, która w największym stopniu uzależniona będzie od poziomu cen energii elektrycznej. W związku z tym prognoza rozwoju rynku w raporcie przygotowana została w oparciu o trzy scenariusze: niskich cen, bazowym i wysokich cen.

Z opracowania wynika, że im wyższe będą ceny energii elektrycznej, tym większa będzie dynamika przyrostu skumulowanych mocy fotowoltaicznych. Scenariusz wysokich cen energii przewiduje osiągnięcie 34,1 GWp mocy zainstalowanych łącznie w instalacjach PV w Polsce w 2027 roku. Oznacza to wzrost o 343 proc. w porównaniu do roku 2021 (7,7 GWp). Dla porównania, scenariusz bazowy przewiduje w analogicznym okresie osiągnięcie przez rynek poziomu 26,7 GWp mocy, czyli wzrost o 247 proc. Natomiast w scenariuszu niskich cen możliwe byłoby przekroczenie 20,3 GWp skumulowanych mocy w 2027 r.. Oznacza to wzrost o 164 proc. w stosunku do 2021 roku.

Każdy ze scenariuszy przewiduje przyrost zainstalowanych mocy we wszystkich segmentach rynku. W przypadku mikroinstalacji prosumenckich (do 50 kWp), scenariusz niskich cen zakłada wzrost o 103 proc. Czyli wzrost do 12,2 GWp w stosunku do roku 2021, scenariusz bazowy o 162 proc. (do 15,7 GWp), a scenariusz wysokich cen o 235 proc. (do 20,1 GWp).

Dla porównania segment biznesowy (50-1000 kWp) w scenariuszu niskich cen mógłby spodziewać się wzrostu o 310 proc. (do 6,15 GWp) w porównaniu z rokiem 2021, a w scenariuszu wysokich cen nawet o 607% (do 10,6 GWp).

Z kolei segment przemysłowych farm fotowoltaicznych (powyżej 1 MWp), w scenariuszu niskich cen mógłby liczyć na wzrost o 921 proc. (do 1,94 GWp) w stosunku do roku 2021 (0,19 GWp). Natomiast w scenariuszu wysokich cen jego udział w rynku mógłby wzrosnąć nawet o 1710% (do 3,44 GWp).

Rynek fotowoltaiki w Polsce: obiecujący segment małych instalacji biznesowych

Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej, zwiększałby się udział w rynku segmentu małych instalacji biznesowych i farm fotowoltaicznych. W scenariuszu niskich cen te pierwsze osiągnęłyby w 2027 roku 30,29% udział w rynku, natomiast w scenariuszu bazowym oraz scenariuszu wysokich cen, odpowiednio 31,23 i 31,08%. Z kolei udział farm fotowoltaicznych w analogicznym okresie kształtowałby się na poziomie od 9,55% do 10,08% w zależności od przyjętego scenariusza.