Branża tworzyw sztucznych zmierza w kierunku cyrkularności i zeroemisyjności

Branża tworzyw sztucznych

Najwięksi producenci tworzyw sztucznych w Europie, skupieni w stowarzyszeniu Plastics Europe, przygotowali strategię mającą pomóc w osiągnięciu zeroemisyjności i pełnej cyrkularności w branży. Firmy sygnatariusze deklaracji podzielają obawy społeczne o wpływ europejskiego systemu tworzyw sztucznych na zmiany klimatyczne oraz o wciąż nierozwiązaną kwestię odpadów z tworzyw sztucznych. Razem uznają konieczność wspierania zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne odgrywają kluczową rolę w niezliczonych rozwiązaniach. Wspierają konkurencyjność wielu sektorów oraz stanowią istotny element transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju w Europie. Celem proponowanych działań jest stworzenie w pełni zrównoważonego systemu tworzyw sztucznych. Spełniałby on potrzeby konsumentów i społeczeństwa, a jednocześnie wspierał transformację różnych sektorów w całym łańcuchu wartości, pozostając strategicznym zasobem europejskiej gospodarki.

‒Pierwszy raz nasza branża jednoczy się wokół niezwykle ambitnego, ale jednocześnie realistycznego planu przekształcenia europejskiego systemu tworzyw sztucznych − mapy drogowej The Plastics Transition − mówi Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca Plastics Europe.

Branża tworzyw sztucznych: celem redukcja emisji prawie o 1/3

The Plastics Transition określa ścieżkę prowadzącą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z całego systemu tworzyw sztucznych o 28 proc. do 2030 roku. A także osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. Jednocześnie przewiduje stopniowe zastępowanie tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych. Szacuje się, że cyrkularne tworzywa sztuczne mogą zaspokoić 25 proc. zapotrzebowania w Europie do 2030 roku i 65 proc. do 2050 roku. Deloitte szacuje, że wszystkie dodatkowe inwestycje i koszty operacyjne związane z produkcją zeroemisyjną i cyrkularną wyniosą 235 miliardów euro.

Dokument wskazuje kluczowe narzędzia i czynniki umożliwiające przeprowadzenie transformacji, a także szczegółowo opisuje niezbędne działania krótko- i średnioterminowe, które powinni podjąć producenci tworzyw sztucznych. Podkreśla się konieczność intensyfikacji przedsięwzięć branżowych w celu zapewnienia szybszych zmian systemowych. Strategia uwzględnia również działania, jakie powinni zainicjować decydenci i interesariusze w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych do roku 2030.

W dokumencie podkreślono potrzebę stworzenia europejskich systemów gospodarowania odpadami, dostosowanych do gospodarki cyrkularnej i zeroemisyjnej, opracowania minimalnych celów określających udział cyrkularnych tworzyw sztucznych w kluczowych zastosowaniach oraz odblokowania inwestycji branżowych, zwłaszcza w infrastrukturę recyklingu chemicznego. Decydenci muszą także zadbać o to, aby europejski system tworzyw sztucznych pozostał konkurencyjny na arenie międzynarodowej.

Marco ten Bruggencate, prezes Plastics Europe i wiceprezes ds. handlowych opakowań i tworzyw specjalnych EMEA w Dow, wyraził zadowolenie z możliwości, jakie daje Zielony Ład.

‒Dzięki wsparciu inwestycji i innowacji w dziedzinie cyrkularności i dekarbonizacji europejski system tworzyw sztucznych stanie się konkurencyjny. Jednakże, aby umożliwić tę transformację, będą potrzebne środki zapewniające nie tylko konkurencyjność branży, ale również zatrzymanie migracji działalności przemysłowej i inwestycji z Europy do innych regionów oraz ograniczenie coraz większego uzależnienia od importu tworzyw, które niekoniecznie spełniają wymogi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju – zauważa Marco ten Bruggencate

Plastics Europe wierzy, że strategia wniesie istotny wkład w promowanie dialogu i współpracy z decydentami i łańcuchem wartości. Proces ten jest dynamiczny, co oznacza, że strategia będzie sukcesywnie aktualizowana, z uwzględnieniem nowych faktów i zmian w otoczeniu branży, ram prawnych oraz stopnia zaangażowania całego łańcucha wartości.

Branża tworzyw sztucznych: Polska ważnym graczem na rynku

Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce to ważny sektor gospodarki, który pod względem wartości dodanej do PKB zajmuje jedno z czołowych miejsc w krajowych statystykach. Na branżę składają się producenci i dostawcy surowców do przetwórstwa, przetwórcy tworzyw (najbardziej liczny podsektor), dostawcy maszyn i rozwiązań technologicznych dla przetwórców oraz recyklerzy tworzyw sztucznych – mówi Anna Kozera-Szałkowska, dyrektorka polskiego oddziału Plastics Europe i dodaje – branża rozwija się w bardzo dobrym tempie, a wzrost produkcji w sektorze przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych w Polsce przewyższa tempo wzrostu innych branż przemysłowych. 

Według danych Plastics Europe wielkość lokalnej produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych szacowana jest na 1,65 mln ton. Zapotrzebowanie polskich przetwórców na surowce systematycznie rośnie, a Polska pozostaje eksporterem netto wyrobów z tworzyw sztucznych.

Rozwiązania zaproponowane w The Plastics Transition dotyczą całego łańcucha dostaw związanego z tworzywami sztucznymi we wszystkich krajach europejskich, ponieważ osiągnięcie gospodarki w pełni cyrkularnej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla wymaga zintegrowanego podejścia.

Polski przemysł jest równie ważnym elementem tej transformacji, jak każdy z innych europejskich gospodarek. Dzięki temu produkty z tworzyw będą krążyły z najwyższą wartością, jakością i użytecznością. Europejski system tworzyw sztucznych, jeśli zostanie ujednolicony i wsparty przez sprzyjającą politykę rozwoju, będzie nadal spełniał potrzeby społeczeństwa, umożliwiając transformację innych gałęzi przemysłu, pozostając strategicznym atutem europejskiej gospodarki i zabezpieczając jej konkurencyjność ‒ dodaje Anna Kozera-Szałkowska.