22. edycja konkursu Ekolaury

Polska Izba Ekologii organizuje 22. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023. Celem konkursu jest promocja najefektywniejszych i ekoinnowacyjnych działań oraz prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca 2023 roku.