TGE: nowe indeksy dla sektora OZE

światowy mix oze

Towarowa Giełda Energii wprowadza dwa nowe indeksy miesięczne dla sektora OZE (TGeONSHOREm i TGePVm). Bazują one na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych w Polsce.

Giełda będzie publikować nowe indeksy dla sektora OZE miesięczne: 

  • TGeBASEm – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych RDN
  • TGeBASE_WAvg – średnia miesięczna ceny na RDN ważonej wolumenem obrotu.

Wprowadzenie nowych indeksów było jedną z rekomendacji wskazanych w raporcie Instytutu Jagiellońskiego pt. „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”.

– Publikowane przez TGE indeksy dzienne RDN utrzymują swoją wartość informacyjną. Niemniej w kontekście dokonującej się transformacji energetycznej, a co z tym idzie, rosnącego udziału źródeł odnawialnych, należy szukać rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników rynku. Z tego też powodu wprowadzamy narzędzie, dzięki któremu możliwe jest porównywanie danych w czasie, uwzględniając specyfikę sektora OZE – wyjaśnia Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE.

Współpraca z PSF i PSEW

Najistotniejszą kwestią przy wdrażaniu nowych indeksów było wypracowanie wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki rozwiązań bazujących na wyznaczeniu profili standardowych poprzez określenie oczekiwanej godzinowej produkcji dla przeciętnego dnia w danym miesiącu, na podstawie których możliwe jest utworzenie odpowiadającego im wskaźnika cenowego. 

– W obliczu istotnych zmian zachodzących na rynku energii kluczową rolę odegrają indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Będzie to pierwszy krok, stosunkowo prosty, gdyż dzieje się w oparciu o znane mechanizmy giełdowe. W kolejnych etapach TGE będzie pracować z pewnością nad próbą ustandaryzowania kontraktów cPPA, tak by mogły w jakiś sposób stać się przedmiotem obrotu giełdowego. Takie działania pozwolą uruchomić i ustandaryzować mechanizmy sprzyjające rynkowi OZE w Polsce, co jest niezbędne do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł, z których pozyskujemy tanią i czystą energię – mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW.

Indeksy będą przygotowywane dla poszczególnych miesięcy dostawy lub obrotu (w zależności od indeksu). Wraz z danymi historycznymi począwszy od stycznia 2021 r. Każdy z nich będzie publikowany na stronie www.tge.pl nie później niż trzeciego dnia roboczego w odniesieniu do miesiąca poprzedniego.

– Fotowoltaika i lądowa energetyka wiatrowa obniżają hurtowe ceny energii elektrycznej. Wraz z przyrostem nowych mocy odnawialnych ich wpływ na rynek energii będzie rósł, dlatego wspieramy działania Towarowej Giełdy Energii na rzecz wprowadzenia instrumentów dedykowanych dla branży OZE. Indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych to pierwszy, bardzo istotny krok w kierunku wypracowania rozwiązań, które ułatwią wytwórcom OZE i odbiorcom energii zawieranie kontraktów cPPA – podkreśla Irena Gajewska, dyrektor z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Indeksy dla sektora OZE – charakterystyka: 

  • TGeONSHOREm – średnia ważona cena dla 24 godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu. Obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych lądowych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.
  • TGePVm – średnia ważona cena dla 24 godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu. Obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.
  • TGeBASEm – punkt odniesienia w stosunku do indeksów TGeONSHOREm oraz TGePVm. Indeks TGeBASEm przedstawia cenę energii elektrycznej dla miesiąca dostawy. Jest ona obliczana, jako prosta średnia arytmetyczna ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych. Uwzględnia tylko transakcje zawarte na instrumentach godzinowych RDN. 
  • TGeBASE_WAvg – wychodzi naprzeciw potrzebie sformalizowania kluczowej wartości cenowej. Odpowiada średniej miesięcznej cenie na RDN ważonej wolumenem obrotu. Stanowi wyznacznik przeciętnej ceny energii elektrycznej zakontraktowanej na tym rynku w danym miesiącu. Służy do kalkulacji łącznej wartości tej energii. Dzięki utworzeniu indeksu TGeBASE_WAvg wartość ta uzyska swoją precyzyjną definicję i krótką nazwę. To przełoży się na możliwość łatwiejszego odwoływania się do niej.