Spadną opłaty za śmieci. Nowe stawki możliwe od stycznia 2022

ROP

Maksymalna wysokość opłaty za śmieci w przypadku metody „od ilości zużytej wody”.oraz możliwość dopłaty przez poszczególne gminy do systemu gospodarki odpadami. To najważniejsze zmiany podpisanej przez Prezydenta ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany wejdą w życie od stycznia 2022.

Wysokość opłaty za śmieci – maksymalnie 150 złotych przy metodzie od wody

„W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podpisanej przez Prezydenta, zawarto rozwiązania, które mają na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami i stworzenie nadzoru nad rynkiem w zakresie cen” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska.Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej. Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska – Jacek Ozdoba.

Jednym z założeń nowelizacji jest ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości.7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).

„Nowelizacja umożliwia gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych” – podkreślił wiceminister

Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w sytuacjach nadzwyczajnych. Takimi są np. w znaczny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów. (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat, konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat).

Co jeszcze zmienia nowelizacja

Dodatkowo w ustawie podwyższona została maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych 1,3% dochodu rozporządzalnego na.1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120L. Umożliwi toefektywne rozłożenie kosztów systemu pomiędzy nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
Nowe przepisy pozwalają także władzom samorządowym na decydowanie o rzadszym odbiorze bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich;
Zezwala się także gminom weryfikowanie informacji z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji będących w posiadaniu gminy (np. w celu potwierdzenia liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym). Ponadto właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

Możliwe odstępstwa w selektywnej zbiórce

Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić w drodze decyzji  na wniosek wójta,  burmistrza lub prezydenta miasta, na odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o  sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych (możliwość zbierania w jednym pojemniku: tworzyw sztucznych + metali + szkła).
Mieszkańcy budynków wielolokalowych będą mogli być indywidualne rozliczani z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gmina w porozumieniu z właścicielem nieruchomości będzie mogła wdrożyć systemy, które pozwolą na rozlicznie poszczególnych. mieszkańców np. bloku z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Możliwe będzie odejście od tzw. odpowiedzialności zbiorowej za nieselektywne zbieranie.

Czy ustawa ukarze się skuteczna ? Czy wysokość opłaty za śmieci faktycznie spadnie ? Przekonamy się już w 2022