KE zaleciła ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 roku

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle. Przedstawiono w nim szczegółowe informacje, w jaki sposób technologie te mogłyby przyczynić się do ograniczenia emisji o 90 proc. do 2040 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

— Komisja zaleciła dziś Europie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. Aby to osiągnąć, musimy zwiększyć nasze wysiłki. Nastąpi to głównie poprzez ograniczenie emisji, ale transformacja ekologiczna będzie również wymagała wdrożenia technologii wychwytywania CO2 i usuwania go z atmosfery. Jest to część europejskiej przestrzeni rozwiązań, zwłaszcza dla przemysłu ciężkiego, w którym nie można całkowicie wyeliminować emisji. Proponujemy dziś nowy i konkretny plan działania na rzecz pobudzenia i finansowania tej technologii w całej Europie. Strategia ta stworzy otoczenie biznesowe dla CO2 i pomoże nam w dążeniu do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r. — powiedział Wopke Hoekstra, komisarz Unii Europejskiej ds. działań klimatycznych.

W akcie w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie Komisja zaproponowała, aby do 2030 r. UE opracowała co najmniej 50 mln ton zdolności składowania CO2 rocznie. Na podstawie oceny skutków dotyczącej zalecanego przez UE celu klimatycznego na 2040 r. liczba ta będzie musiała wzrosnąć do około 280 mln ton do 2040 r. W komunikacie w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle określono kompleksowe podejście polityczne do osiągnięcia tych celów, podano.

W dzisiejszym komunikacie określono szereg działań, które należy podjąć na szczeblu unijnym i krajowym, aby umożliwić wdrożenie tych technologii i infrastrukturę niezbędną do stworzenia jednolitego rynku emisji CO2 w Europie w nadchodzących dziesięcioleciach. Komisja rozpocznie prace przygotowawcze nad ewentualnym przyszłym pakietem regulacyjnym dotyczącym transportu i składowania CO2, w którym rozważono by takie kwestie jak struktura rynku i kosztów, dostęp stron trzecich, normy jakości CO2 lub zachęty inwestycyjne na rzecz nowej infrastruktury/

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji opublikowało dziś sprawozdanie na temat przyszłej sieci transportowej CO2 dla Europy i związanych z nią potrzeb inwestycyjnych.

Aby pomóc w zwiększeniu skali rynku wychwytywania i trwałego składowania emisji CO2, Komisja opracuje wytyczne dotyczące procesów wydawania pozwoleń na projekty i utworzy atlas potencjalnych składowisk. We współpracy z państwami członkowskimi Komisja opracuje również narzędzie agregacji służące dopasowywania dostawców CO2 do operatorów transportu i składowania oraz odbiorców CO2. Komisja dąży do ustanowienia jasnych ram rozliczania emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do wykorzystania wychwyconego CO2 jako zasobu, co odzwierciedlałoby korzyści dla klimatu wynikające z wykorzystania CO2 jako zasobu w procesach przemysłowych. Pomoże to zwiększyć wykorzystanie zrównoważonego dwutlenku węgla w sektorach przemysłowych, zapowiedziano także.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: zalecane działania

Aby projekty dotyczące przemysłowego zarządzania emisjami były realizowane w terenie, Komisja przedstawiła szereg działań horyzontalnych, które mogłyby stworzyć atrakcyjniejsze środowisko dla inwestycji.

* Inwestycje i finansowanie: UE i państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu promować przemysłowe projekty zarządzania emisjami dwutlenku węgla w ramach unijnych programów infrastruktury energetycznej i mogłyby rozważyć ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Komisja oceni, czy niektóre projekty związane z wychwytywaniem CO2 mogą być już wspierane za pomocą rynkowych mechanizmów finansowania, takich jak aukcje przetargowe konkurencyjne jako usługa w ramach funduszu innowacyjnego.

* Badania naukowe, innowacje i świadomość społeczna: Komisja rozważy zwiększenie finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie przemysłowych projektów zarządzania emisjami dwutlenku węgla za pośrednictwem istniejących instrumentów, w szczególności programu „Horyzont Europa” i funduszu innowacyjnego. Komisja będzie również wspierać ustanowienie platformy dzielenia się wiedzą na potrzeby projektów wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS). Ściśle współpracując z państwami członkowskimi, Komisja będzie podnosić świadomość społeczną na temat tych technologii, w tym poprzez uwypuklenie płynących z nich korzyści i omówienie potencjalnych nagród dla społeczności lokalnych.

* Współpraca międzynarodowa: Komisja przyspieszy współpracę z partnerami międzynarodowymi w zakresie przemysłowego zarządzania emisjami dwutlenku węgla, w szczególności w zakresie harmonizacji sprawozdawczości i rozliczania działań w zakresie zarządzania uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, a także zapewni, aby międzynarodowe ramy ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych uwzględniały pochłanianie w celu rozwiązania problemu emisji w sektorach, w których trudno jest obniżyć poziom emisji, wymieniono w komunikacie.

Źródło: ISBnews