Zła segregacja odpadów zaboli mieszkańców

segregacja kary

Zła segregacja odpadów przez jedną osobę może skutkować zbiorową odpowiedzialnością finansową. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza, że takie zastosowanie swoistej odpowiedzialności zbiorowej wobec mieszkańców bloku jest dopuszczalne. 

Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że: „nawet wykazanie choćby jednego przypadku nieprzestrzegania przyjętej zasady segregacji odpadów pociąga za sobą obowiązek nałożenia na podmiot zainteresowany opłaty w stawce właściwej dla nieselektywnego zbierania odpadów”. Oznacza to, że mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej mogą ponosić wyższe koszty wywozu odpadów, jeżeli u chociażby jednego z mieszkańców stwierdzona będzie zła segregacja.  Gdański sąd nie jest w swojej opinii odosobniony. Do podobnych wniosków w zakresie możliwości nałożenia karnej opłaty śmieciowej prowadzą orzeczenia WSA w Lublinie oraz Gliwicach.

Kary dla recydywistów

Warto jednak pamiętać, że ten sam WSA w Gdańsku w wyroku z 12 października 2021 r. stwierdza, że: „jednorazowe zgłoszenie o niesegregowaniu śmieci trudno uznać za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. A to oznacza, że taka karę można nałożyć dopiero po kilkukrotnym złamaniu zasad segregacji.  

Fotografia może być dowodem dla urzędników 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w artykule 6 ka wskazuje, że podmiot przyjmujący odpady komunalne powinien powiadomić wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeśli ma miejsce nieprawidłowa segregacja odpadów. Takie zawiadomienie często wiąże się z wcześniejszym wykonaniem odpowiedniej fotografii. 

 – Odpowiedzią na takie zgłoszenie jest wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości karnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Co ważne, taka sankcyjna opłata dotyczy jedynie konkretnego okresu, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  W wielu przypadkach, zła segregacja odpadów wywołuje jednak skutki finansowe odczuwalne przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. 

 – Karna opłata za wywóz odpadów komunalnych jest bowiem znacznie wyższa od normalnej – zaznacza Magdalena Markiewicz

Karna opłata za złą segregację: 200 do 400 proc. stawki podstawowej

Według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podwyższona stawka opłaty śmieciowej za jeden lub kilka miesięcy wynosi od 200 do 400 proc. standardowej stawki. Kwota ta obciąży oczywiście właściciela nieruchomość (spółdzielnię, wspólnotę czy np. osobę fizyczną). Jednak oczywiste wydaje się, że koszt kary właściciel proporcjonalnie rozdzieli pomiędzy wszystkich lokatorów.

– Orzecznictwo wskazuje bowiem, że spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota w przypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi działa jedynie jako płatnik (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 27 marca 2014 roku, sygnatura akt: I ACa 930/13) – podsumowuje Magdalena Markiewicz