Dyrektywa CSRD zaakceptowana przez Parlament Europejski

CSRD

Wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE – niezależnie od formy prawnej działalności – będą musiały ujawniać dane dotyczące wpływu prowadzonego przez nich biznesu na ludzi i planetę. Także wszelkich zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Parlament Europejski przyjął zapisy dyrektywy CSRD (Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence), która reguluje kwestie sprawozdawczości w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nowe przepisy obejmą około 50 000 przedsiębiorstw. Obecnie obowiązujące zasady raportowania – wynikające z dyrektywy NFRD – dotyczą 11 700 firm.

Po wprowadzeniu zapisów Unia ma stać się liderem w zakresie globalnych standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Inicjatorzy projektu liczą, że położy on kres zjawisku „greenwashingu”. Ponadto wzmocni społeczną gospodarkę rynkową w UE i stworzy podstawy dla norm sprawozdawczości niefinansowej na poziomie światowym.

Nowe unijne normy zrównoważonego rozwoju

Przyjęte rozwiązanie idzie znacznie dalej niż dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ujawniania informacji niefinansowych (NFRD). Były one postrzegane, jako niewystarczające i niewiarygodne. CSRD wprowadza bardziej szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdawczości. Szczególnie w zakresie wpływu przedsiębiorstw na środowisko, prawa człowieka i normy społeczne, w oparciu o wspólne kryteria zgodne z celami klimatycznymi UE. Komisja przyjmie pierwsze standardy do czerwca 2023 r.

Dyrektywa CSRD: audyt i porównywalne dane 

Jednym z istotniejszych zapisów projektu jest postanowienie, że dostarczane informacje będą podlegać niezależnemu audytowi i certyfikacji. Sprawozdawczość finansowa oraz ta dotycząca zrównoważonego rozwoju będzie prowadzona na równych zasadach, a inwestorzy będą dysponować porównywalnymi i wiarygodnymi danymi. Konieczne będzie również zagwarantowanie cyfrowego dostępu do informacji o zrównoważonym rozwoju.

Dyrektywa CSRD: poszerzony zakres raportowania

Nowe unijne wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą miały zastosowanie do wszystkich dużych przedsiębiorstw. Niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie, czy nie. Przedsiębiorstwa spoza UE prowadzące działalność (o obrotach powyżej 150 mln euro w UE) również będą musiały spełnić te wymogi. Przepisy obejmą też małe i średnie firmy notowane na rynkach publicznych. Będą one miały jedynie więcej czasu na dostosowanie się do nowych zasad.

Przepisy wejdą w życie odpowiednio:

•          Od 1 stycznia 2024 r. dla spółek zatrudniających ponad 500 pracowników, które już podlegają dyrektywie o raportowaniu niefinansowym. Termin składania sprawozdań to 2025 r;

•          Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które nie podlegają obecnie dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (zatrudniających ponad 250 pracowników i/lub posiadających 40 mln EUR obrotu i/lub 20 mln EUR aktywów ogółem). Termin składania sprawozdań przypada na 2026 r;

•          Od 1 stycznia 2026 r. dla notowanych na giełdzie MŚP i innych przedsiębiorstw, z terminem składania sprawozdań w 2027 r. MŚP mogą zrezygnować z tego rozwiązania do 2028 r.

Historia projektu

Komisja przedstawiła swój wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. 

Jeszcze w 2018 roku Parlament wezwał do zmiany dyrektywy NFRD. W 2020 roku określił swoje zalecenia dotyczące zrównoważonego ładu korporacyjnego. CSRD jest jednym z fundamentów europejskiego Zielonego Ładu i agendy zrównoważonego finansowania. Jest też częścią szerszej polityki UE mającej na celu zobowiązanie przedsiębiorstw do przestrzegania praw człowieka i zmniejszenia ich wpływu na planetę. Najprawdopodobniej Rada Europejska przyjmie wniosek 28 listopada. Następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Przepisy będą stosowane w latach 2024-2028.