21 ze 152 spółek rzetelnie raportuje swoje działania na rzecz klimatu

Europejski Zielony Ład

Wzrosła liczba spółek świadomych klimatycznie w Polsce. Grono liderów powiększyło się z zaledwie 7 w 2021 r. do 21 firm obecnie. W 2022 roku otrzymały one tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w 4 edycji Badania Świadomości Klimatycznej CCA. Badanie dotyczy rzetelności raportowania danych. Nie należy z tego wyciągać wniosków odnośnie tego, czy spółki zachowują się odpowiedzialnie względem zmiany klimatu.

Badanie przeprowadziła Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, we współpracy z Materiality. Choć ze świadomością klimatyczną w organizacjach jest lepiej, to wciąż daleko nam do odpowiedzialności w zarządzaniu tak ważnym dla nas wszystkich obszarem.

Badanie Świadomości Klimatycznej: Kto i jak był badany?

W czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (ang. corporate Climate Crisis Awareness study) podstawą były dane pochodzące ze 152 raportów rocznych spółek notowanych na GPW. Zakres badania obejmował dane z lat 2017-2021. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Metodologia badania nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wprowadzono zmiany w ocenie zakresu merytorycznego. 

Spółki nadal muszą dopracować raportowanie kwestii klimatycznych

W tym roku średni wynik spółek w Badaniu Świadomości Klimatycznej wyniósł 2,71 na 10 możliwych do uzyskania punktów. Było to o 0,92 pkt. wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 9,67 pkt. (vs. 8,50 pkt. w 2021 roku). 34 proc. spółek przyznano punktację zerową (rok temu było to 35 proc.). Mimo zaostrzających się już, nie tyle trendów rynkowych, co regulacji, zaledwie w kilku kryteriach wyniki znacząco się poprawiły. 

Z jednej strony obraz jaki wyłania się po analizie napawa lekkim optymizmem. W ciągu roku, o 15 proc. wzrosła ilość spółek, które rzetelnie raportują emisję gazów cieplarnianych (we wszystkich lub co najmniej w dwóch zakresach). Z drugiej strony – obecność zarządzania zagadnieniami klimatu w strukturze organizacji niezmiennie wypada bardzo słabo. Tematyka zarządzania środowiskowego, wpływ organizacji na klimat oraz analiza ryzyk finansowych jakie wiążą się ze zmianami klimatycznymi pozostaje ciągle poza priorytetami i strategiami rozwoju spółek w Polsce. Tymczasem w zmieniającym się kontekście regulacyjnym, gospodarczym a także – jakże istotnym w tym roku – geopolitycznym, jasne określenie tego, jak powinien wyglądać model biznesowy firmy w zagrożonym świecie, jest kluczowe dla jej odporności.

Badanie Świadomości Klimatycznej: Większe grono, większa świadomość

Bezdyskusyjnie pozytywną zmianą w stosunku do wyników roku 2021 jest wyraźnie powiększone grono liderów. 21 spółek otrzymało tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w roku 2022. Liderem rankingu pozostaje CCC, które poprawiło swój wynik o 1,17 – do 9,76 punktów. Kolejno uplasowały się: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (9,33 pkt.) oraz Allegro.eu (9,00 pkt.). Powyżej 8 punktów uzyskały: Jastrzębska Spółka Węglowa, Immofinanz AG, ING Bank, Agora, Bank Millennium, mBank. Równo 8 pkt. – Sanok Rubber Company. Autorzy metodyki badania podkreślają, że nadawany tytuł odzwierciedla wyłącznie to, jak przejrzyście spółki raportują zagadnienia zmiany klimatu. Nie należy z tego wyciągać wniosków odnośnie tego, czy spółki zachowują się odpowiedzialnie względem zmiany klimatu, na przykład redukując emisje gazów cieplarnianych – to nie było przedmiotem badania.

Badanie Świadomości Klimatycznej: Jak to robią najlepsi w Polsce?

Z wyżej wymienionych 21 spółek, 85 proc. ma strategią odnoszącą się do zagadnień klimatycznych. Niemal 50 proc. identyfikuje ryzyka i szanse związane z klimatem. Wyraźnie wskazują one czy mają istotny wpływ na wyniki finansowe lub strategię firmy. Ponad 70 proc. spółek wyróżnionych w edycji rankingu zarządza zagadnieniami klimatycznymi na poziomie Zarządu bądź Rady Nadzorczej. 

Najwyższą średnią punktację osiągnęły spółki z makrosektora Finanse (wzrost o 1,63 pkt do poziomu 4,34). Dynamiczne tempo wzrostowe odnotowały też makrosektory Paliw i Energii, Chemii oraz Produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. To niestety nie oznacza, że właśnie te sektory raportują najlepiej. Na wyróżnienie zasługują firmy, których struktura raportu może stanowić benchmark dla innych. jest to np. Grupa Żywiec, identyfikująca istotne ryzyka i szanse, horyzont czasowy, sposoby zarządzania oraz wyraźnie opisująca zastosowaną metodologię liczenia emisji GHG. Także Arctic Paper – spółka, która co prawda nie weszła do grona liderów, jednak w wyraźny sposób pokazała strukturę zarządzania wpływem na klimat. Dodatkowo wyróżniła poziom Zarządu oraz poziom operacyjny. 

Metodologia Badania Świadomości Klimatycznej CCA 2022 i jego wyniki znajdują się TUTAJ.