Powstał plan klimatyczny Politechniki Gdańskiej

plan klimatyczny politechniki gdańskiej

Plan klimatyczny Politechniki Gdańskiej to realne działania na rzecz ochrony klimatu w obszarze edukacji i badań naukowych. Jest to także zwiększanie świadomości ekologicznej i zaangażowania społeczności akademickiej oraz inicjatywy związane z wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Zadaniem planu jest kształtowanie uczelni jako instytucji, jak i ukierunkowywanie zaangażowania w działania pro środowiskowe.

Politechnika Gdańska jest częścią europejskiej i światowej wspólnoty akademickiej. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej. 

W październiku 2022 zakończono prace nad Planem Klimatycznym Politechniki Gdańskiej obowiązującym do 2030 r. Jest to dokument, który określa cele i działania uczelni związanych z ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią. Ma charakter ramowy. Planowane działania będą na bieżąco monitorowane oraz cyklicznie weryfikowane.

– W Planie Klimatycznym skupiliśmy się na zadaniach realizowanych w czterech głównych obszarach: jakości kształcenia, badań naukowych, działań wewnętrznych uczelni oraz zaangażowania społeczności akademickiej – mówi prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, inicjator procesu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na uczelni. – Wszystkie one mają nam pomóc w osiągnięciu najważniejszego celu, który sobie postawiliśmy jako uczelnia – znaczącego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Politechnika Gdańska będzie prowadziła coroczną kalkulację śladu węglowego i monitorowała jego postęp. 

– Naszą intencją jest ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii. Prace remontowe obiektów na naszym kampusie są prowadzone przy uwzględnieniu zmniejszenia zapotrzebowania na energię, natomiast nowo powstałe obiekty projektujemy w standardzie możliwie energooszczędnym, a nawet już zeroemisyjnym, w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, tam, gdzie tylko to możliwe, będziemy stosować energooszczędne rozwiązania, które w maksymalny sposób wykorzystują energię odnawialną – podkreśla prorektor.

W planach jest wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w budynkach na kampusie. Ponadto uczelnia uruchomi program bieżącego identyfikowania obszarów wymagających poprawy. 

Plan klimatyczny Politechniki Gdańskiej: zrównoważony kampus i programy edukacyjne

Uczelnia chce również promować wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a także zrównoważone dojazdy i podróże. W związku z tym uruchomi program „Carpooling”. Pozwoli on nie tylko zaoszczędzić miejsca parkingowe na terenie kampusu, ale przede wszystkim redukować emisję CO2.  Kolejnym obszarem, w którym będą podejmowane działania, jest zrównoważone zarządzanie terenem kampusu. Powstaje plan rozwoju terenów zielonych, by zapewnić przestrzeń do rozwoju bioróżnorodności na terenie kampusu.

Ważnym elementem Planu Klimatycznego jest też dydaktyka. Powstaną nowe programy nauczania związane ze zrównoważonym rozwojem, tak by studenci Politechniki Gdańskiej otrzymywali praktyczną wiedzę na ten temat. A także byli zdolni w przyszłości do podejmowania działań w najważniejszych kwestiach globalnych.