Raportowanie klimatyczne spółek GPW: dobrze z ilością, gorzej z jakością

Raportowanie klimatyczne spółek:

Eksperci EY w badaniu – Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego – przeanalizowali raporty roczne blisko 60 spółek notowanych na warszawskiej GPW pod kątem ich zgodności z tzw. rekomendacjami TCFD.

Rekomendacje TCFD to globalny standard sprawozdawczości korporacyjnych działań klimatycznych. W badaniu EY weryfikacji poddano dwa czynniki – zgodność z rekomendacjami oraz jakość publikowanych danych. Niestety, raportowanie klimatyczne spółek nie wypadło najlepiej.

Im większe firmy, tym lepiej

Dla całości rynku wskaźniki osiągnęły poziom 64 proc. – zgodność oraz 28 proc. – jakość. W porównaniu do 2020 roku oznacza to odpowiednio wzrost o 8 pkt. oraz 1 pkt. procentowy. Najlepszy wynik zanotowały spółki z WIG20 – 87 proc. (zgodność) i 39 proc. (jakość). Najgorzej – jeżeli chodzi o zgodność raportowania wypadł segment rolnictwo, żywność i produkty Leśnie (39 proc.). Najgorszą jakość danych zanotował transport – 14 proc.

Dobrze z celami, gorzej ze strategią

Polskie spółki giełdowe najszerzej odnosiły się do obszaru Wskaźniki i cele osiągając wynik 74 proc. dla zgodności oraz 36 proc. dla jakości. W sektorze Zarządzenie ryzykiem było to odpowiednio 66 proc. (zgodność) i 28 proc. (jakość), a Ładu Korporacyjnego – 59 proc. (zgodność) i 26 proc. (jakość). Jednak obszarem, który stanowi największe wyzwanie dla przedsiębiorstw jest Strategia. W tym filarze badane spółki uzyskały wyniki 56 proc. dla zgodności oraz 19 proc. dla jakości.

Raportowanie klimatyczne spółek: liderem finanse i energetyka

Z perspektywy sektorów wysokie wyniki mają spółki z sektorów Banki i ubezpieczyciele oraz Energia. Wyniosły one odpowiednio 82 proc. i 36 proc. oraz 74 proc. i 37 proc. Te przedsiębiorstwa są świadome swojego znaczenia i konieczności współpracy z rynkiem przy transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego coraz bardziej uwzględniają aspekty klimatyczne w swojej działalności.

Banki, pełniące funkcję akceleratora zmian, coraz częściej deklarują, że będą kierować finansowanie w stronę zrównoważonych projektów oraz organizacji. Z kolei przedstawiciele sektora Energia, będąc w centrum transformacji klimatycznej, podejmują wyzwanie sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na energię ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych. 

Pozostałe sektory także coraz częściej odnoszą się do aspektów klimatycznych w swoich raportach. Jest to wynikiem rosnącej presji zarówno ze strony regulacyjnej, jak i interesariuszy. Jakość ujawnień wciąż jednak pozostaje na niskim poziomie. Wyniki dla zgodności oraz jakości w pozostały sektorach ukształtowały się następująco: w sektorach Materiały i budownictwo na poziomie odpowiednio 72 proc. i 30 proc., Transport 41 proc. i 14 proc., Rolnictwo, żywność i produkty leśne 39 proc. i 15 proc.

– Biznes stoi przed największą dla naszego pokolenia transformacją. Nie ulega wątpliwości, że żadna organizacja nie uniknie konieczności dostosowania swojego modelu funkcjonowania do znacznie ostrzejszych wymogów klimatycznych. Co więcej, oczekiwania wobec przedsiębiorstw będą tylko rosły. Wyniki raportu EY wskazują, że sytuacja w Polsce ulega poprawie. W szczególności dotyczy to dostosowywania realizowanych działań do zgodności z międzynarodowymi standardami. Polski biznes wciąż nadrabia zaległości, ale idzie mu to coraz sprawniej. Poprawy wymaga jednak jakość danych, którymi organizacje dzielą się z rynkiem – mówi Jarosław Wajer, partner EY Polska.

– Pełna implementacja Rekomendacji TCFD stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw, gdyż dokonanie właściwych ujawnień wymaga zmian wewnętrznych, a często pełnego rozpoczęcia procesu transformacji klimatycznej. Innymi słowy – punktowe modyfikacje polityki klimatycznej muszą przyjąć znacznie szerszą, holistyczną formę. Wymaga to gruntownej zmiany podejścia, jednak polskie firmy coraz częściej podejmują ten wysiłek. Prym wiodą największe organizacje, jednak w ich ślady idzie coraz więcej mniejszych organizacji. To pozytywny sygnał, zwiastujący trwałą zmianę trendu i coraz większą świadomość przedsiębiorstw na temat korzyści płynących nie tylko z wdrażania, ale również ujawniania działań klimatycznych – dodaje Wajer.

Raportowanie klimatyczne spółek: 11 punktów TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) to międzynarodowy organ monitorujący globalny system finansowy i zgłaszający zalecenia na jego temat. Opublikowała ona wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych związanych z klimatem. Rekomendacje TCFD tworzy 11 punktów w 4 kategoriach. Są to: Ład Korporacyjny, Strategia, Zarządzanie ryzykiem, Wskaźniki i Cele. Z biegiem lat stały się one podstawą do opracowania kolejnych, regionalnych standardów, również na obszarze Unii Europejskiej.