Rozszerzona odpowiedzialność producenta – trwają konsultacje ustawy

ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, ustawa o RROP

Do konsultacji społecznych trafiła długo oczekiwana ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Według jej założeń producenci wprowadzający opakowania do obrotu, mają dołożyć się do systemu selektywnej zbiórki odpadów. Ministerstwo Klimatu proponuje, by nastąpiło to w formie tzw. opłaty opakowaniowej.

Opłaty wnoszone obecnie do systemu przez wprowadzających opakowania w Polsce – kilka.euro za każdą tonę produktów z tworzyw sztucznych – są najniższe w Europie. Dla porównania:  w Austrii jest to 610 euro, w Estonii 400, w Hiszpanii 377. To oznacza, że do systemu gospodarki odpadami rocznie trafia od producentów i wprowadzających kilkadziesiąt milionów złotych, a powinno –  kilka lub kilkanaście miliardów.

Projekt zmienia ten stan 

Zakłada  podzielenie strumienia opakowań na dwa rodzaje: konsumenckie oraz pozostałe, pochodzące z handlu lub dystrybucji przemysłu. To pociągnie za sobą zmiany w zakresie recyklingu i rozliczania  opłat produktowych.
Skutkiem wejścia projektowanych przepisów w życie będzie nowa opłata opakowaniowa dla przedsiębiorców. Stawkę określi minister klimatu. Jej wysokość będzie zależeć od kilku czynników, takich jak rodzaj opakowania, możliwość recyklingu czy ewentualne profity ze sprzedaży odzyskanego surowca.
Przepisy zakładają, że producenci będą mieli obowiązek recyklingu opakowań. Będą go wykonywać  samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów. 
Projekt przewiduje ponadto nakaz stosowania – przy tworzeniu nowych opakowań – materiałów pochodzących z recyklingu. I tak np. producenci napojów w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów będą musieli zapewnić w tych opakowaniach udział materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta – opłaty wpłyną na ceny produktów

Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji, koszty poniesione przez producentów „zostaną zapewne wliczone do ceny oferowanych produktów w opakowaniach”. Projektodawca zakłada jednak, że nowa opłata, wnoszona przez przedsiębiorców, dofinansuje koszty zagospodarowania odpadów opakowaniowych w gminach. To ma z kolei skutkować zmniejszeniem opłat wnoszonych z tego tytułu przez mieszkańców. 

Środki w NFOŚiGW

Projekt zakłada, że opłatę będą pobierać co miesiąc marszałkowie województw. Natomiast środki z niej trafiać do operatora systemu ROP, którym będzie Narodowy.Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Z kolei 80 proc. z tych pieniędzy ma trafić do gmin.
Samo ich przekazanie będzie odbywać się na podstawie sprawozdań zawierających informacje o masie selektywnie zebranych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych. Natomiast podział środków przez NFOŚiGW dla poszczególnych gmin.będzie uzależniony od masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu na terenie gminy. Dodatkowo brana będzie pod uwagę, liczba mieszkańców danej gminy. Jak zastrzegają autorzy projektu, te pieniądze gmina będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Szczegóły projektu znajdziecie tutaj ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta