Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – brakujące ogniwo w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) odnosi się do obowiązku producentów opakowań do pokrywania kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z tym podejściem producenci są odpowiedzialni za zbieranie, przetwarzanie i recykling odpadów opakowaniowych swoich produktów. Dzięki temu będą mieć większą motywację do wprowadzania na rynek bardziej zrównoważonych opakowań oraz do ograniczenia ilości odpadów.

Projekt krytykowany – projekt pogrzebany

Termin na wdrożenie mechanizmu ROP do polskiego porządku krajowego minął w styczniu 2023 r. Polska , zaprzestając wdrażania tego mechanizmu, doprowadziła do poważnych problemów w branży recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych. Projekt ustawy o ROP przedstawiony w 2022 roku wzbudził powszechną krytykę. Zwracano uwagę zarówno na nieadekwatne do polskiego systemu gospodarki odpadami zaproponowane w nim stawki, jak i brak kontroli nad tym, dokąd trafią płacone z tytułu ROP środki. Zgodnie z zaproponowanymi wówczas założeniami polski model ROP nie spełniał wymagań europejskich i nie implementował zapisów odpowiednich dyrektyw. Ostatecznie odnosił się tylko do niektórych aspektów i wskazanych standardów. Dodatkowo jego funkcjonowanie nie tylko nie gwarantowało efektywnej realizacji celów, ale miało para-podatkowy charakter.

Nie może być tak, że zebrane przez gminy odpady trafią do spalarni zamiast do ponownego użycia. Dlatego niezbędne jest włączenie – na każdym etapie procesu: od zbiórki, poprzez transport po zagospodarowanie strumienia odpadów opakowaniowych – organizacji odzysku opakowań. Nie wystarczy pokryć koszty. Trzeba patrzeć na cały łańcuch i jeśli to konieczne, wpływać na jego działanie. Tylko ten sposób gwarantuje efektywność działania systemu. Zapewnia także, że surowiec trafi do ponownego przetworzenia i wykorzystania. Jeżeli chcemy osiągnąć unijne cele w zakresie ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, w tym frakcji opakowaniowej, to musimy znacznie poprawić efektywność działania systemu. A rozwiązania ustawowe – oczywiście przemyślane i skuteczne – mają dawać mechanizmy umożliwiające wpływ na selektywną zbiórkę – przekonuje Jakub Tyczkowski, prezes Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.

Według analizy przeprowadzonej przez PwC zastosowanie w Polsce stawek ze schematu czeskiego (tj. 500 zł/Mg, czyli ok. 100 EUR/Mg, Mg = megagram = tona) nie wystarczyłoby na pokrycie kosztów netto, o których mowa w art. 8a dyrektywy UE w sprawie odpadów.

System powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby udało mu się pokryć określone koszty już na początkowym etapie jego wdrażania. W przeciwnym razie Polska nie tylko nie będzie w stanie zrealizować unijnych celów w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, lecz zwiększy się także ilość składowanych odpadów, których przetworzenie bez wsparcia systemowego jest trudne oraz nieopłacalne tak finansowo, jak i środowiskowo – mówi Mieczysław Gonta, partner PwC Polska, lider zespołu dóbr konsumenckich i handlu detalicznego PwC w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta: kluczem jest efektywność

Aby ROP był skuteczny, konieczny jest szeroki dialog wszystkich zainteresowanych, w tym przedsiębiorców i samorządów, zakończony trwałym społecznym kompromisem. Powinno się w nim ustalić szczegółowy sposób wyliczania opłat, zasady realizacji obowiązków przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. A także stworzyć transparentny model przepływu środków finansowych. Nowy model ROP nie może faworyzować żadnej grupy przedsiębiorców, żadnej instytucji czy nawet grupy konsumentów. Jego podstawowym beneficjentem powinno być środowisko naturalne.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta i zachęty dla nich

Przypomnijmy, że według art. 8a dyrektywy o odpadach, producenci produktów w opakowaniach mają być odpowiedzialni za pokrycie całości kosztów netto selektywnej zbiórki, a także transportu i przetwarzania odpadów, które powstały z ich produktów. Nowe przepisy powinny tworzyć także zachęty dla producentów, aby odpadów było mniej oraz aby nadawały się one do przetworzenia. Idealne jest takie zaprojektowanie systemu ROP, aby osiągnięcie celów środowiskowych (tj. przywrócenie materiału opakowaniowego do obiegu) mogło następować przy zachowaniu efektywności kosztowej całego łańcucha wartości. A także równowagi ekonomicznej pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami.

Niestety z uwagi na brak kompleksowego modelu ROP w naszym kraju, czyli rozsądnie zaplanowanej odpowiedzialności finansowo-organizacyjnej producenta za jego produkt, przedsiębiorcom może być trudno wypełniać te nowe obowiązki. Przedsiębiorcy potrzebują czym prędzej dowiedzieć się, jak wypełniać te nadchodzące obowiązki, a zarazem nie stracić wypracowanych łańcuchów wartości. Dlatego aby sprostać coraz bardziej ambitnym celom, niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie wypracowanego z wszystkimi interesariuszami systemu ROP, którego realnym beneficjentem będzie środowisko – mówi Piotr Mazurek, ekspert Lewiatana ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Wszyscy interesariusze są zgodni co do zasady, że głównym beneficjentem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinno być środowisko naturalne, a nie konkretna grupa przedsiębiorców czy budżet państwa.

System ROP powinien zawierać szczegółowy i sprawiedliwy sposób wyliczania opłat oparty na ekomodulacji, precyzyjnie określone cele dla wszystkich uczestników systemu, przejrzyste zasady dotyczące sposobu realizacji obowiązków przez przedsiębiorców, a także transparentny model przepływów strumieni finansowych z opłat ROP – wylicza Daniel Maryjosz, menedżer w PwC Polska i dodaje − Kluczem jest zasada równego traktowania i niedyskryminacji żadnego podmiotu gospodarki odpadami, a więc również odpowiedzialność administracji.

Pewne jest, że bez efektywnego systemu ROP uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników rynku, w tym np. zachęt ekonomicznych do zmian zarówno dla producentów wykorzystujących recyklaty, jak i dla przetwórców, w branży odpadów może nas czekać poważny kryzys.