Wyboista droga do zrównoważonego rozwoju – sektor przemysłowy i architektoniczno-budowlany

Konferencja PSEW202

Choć przedsiębiorcy twierdzą, że zrównoważone działania są ważne, nie mają do nich formalnego podejścia. Dążenie do jak najniższej emisyjności, analiza danych oraz dalsza cyfrowa transformacja – to główne trendy w zakresie zrównoważonych działań w najbliższych 5–10 lat.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie, nie tylko w kontekście dostępu do zasobów, ale też wyzwań związanych z sytuacją klimatyczną zmusza firmy do prowadzenia działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Aby zilustrować tę trajektorię zmian, Autodesk, we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, zrealizował badanie pt. Zrównoważony rozwój cyfrowy w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych.

Autodesk: zrównoważony rozwój ma ważne miejsce w strategii, ale generuje koszty

Z badania wynika, że zrównoważony rozwój zajmuje kluczowe miejsce w strategii korporacyjnej większości firm. W bardzo wielu przypadkach brakuje do tego zagadnienia formalnego podejścia. Najdobitniej świadczy o tym fakt, że w niemal 70 proc. zbadanych przedsiębiorstw nie funkcjonuje oddzielny zespół ds. zrównoważonego rozwoju. 

Zdaniem większości badanych, inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju często nie są opłacalne – generują koszty, a nie przynoszą dodatkowego zysku. Niespełna 10 proc. badanych firm zamierza wydać w najbliższych latach więcej niż 500 tys. euro na inwestycje z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 24 proc. przedsiębiorstw kwota przeznaczona na ten cel najprawdopodobniej nie przekroczy 10 tys. euro. 25 proc. badanych wskazało „brak środków finansowych”, jako ważne wyzwanie dla firmy w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. 

– Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest nowa, lecz po nowemu wpisuje się w krajobraz biznesowy. Obecnie wiele firm w Polsce włącza zrównoważony rozwój w swój cykl biznesowy nie na zasadzie „nice-to-have”, lecz jako „must-have” w planowaniu i realizacji działań. Wyniki badania pokazują, że tylko 35 proc. respondentów podjęło nowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w ciągu ostatniego pół roku. Misją Autodesk jest wsparcie firm i ułatwienie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki naszemu badaniu widzimy dokładnie w jakim miejscu znajdują się polskie firmy i jak możemy im pomóc. – mówi Grażyna Kołodziejek, Country Marketing Manager, Autodesk

Autodesk: oczekiwania klientów motorem napędowym zrównoważonego rozwoju

W zakresie zrównoważonego rozwoju, firmy najwięcej inwestują w ograniczanie zużycia energii i materiałów (84,5 proc.). Co więcej, 47,4 proc. uważa, że w ciągu najbliższych dwóch lat inwestycje w tym zakresie wzrosną. Kolejno, zgodność z przepisami prawa (67,7 proc.) oraz technologia i oprogramowanie (60,4 proc.) to pozostałe sektory, w które firmy inwestują najwięcej. Dla 68,5 proc. firm, z punktu widzenia realizacji strategicznych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, największe znaczenie ma wdrażanie innowacji niskoemisyjnych.

Tym, co motywuje firmy do zaangażowania się w zrównoważony rozwój, są oczekiwania klientów oraz partnerów biznesowych. Istotna jest także presja wywierana przez regulacje i siły rynkowe. 

Technologia w zrównoważonym rozwoju

Rola technologii w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju jest kluczowa – szczególnie na etapie projektowania oraz produkcji. Mimo, że uczestnicy rynku mają świadomość znaczenia technologii dla powodzenia inicjatyw zrównoważonego rozwoju, przyznają, że ich obecne wykorzystanie w badanych branżach jest stosunkowo niewielkie. 

Zaangażowanie w działania związane ze zrównoważonym rozwojem przyniosą korzyści. Wymierne efekty pojawią się dopiero w dłuższej perspektywie. W wielu przypadkach przekłada się to teraz na „opieszałość” w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw. 42 proc. ankietowanych oczekuje od firm technologicznych uproszczenia procesu rejestrowania oraz sprawozdania w zakresie zrównoważonych podejść

Polska na tle innych krajów europejskich

W 2020 r. na zlecenie Autodesk przeprowadzono analogiczne badanie. Dotyczyło zrównoważonego rozwoju na rynkach brytyjskim, irlandzkim, w krajach nordyckich oraz krajach Beneluksu (WBINB) pt. Digital Sustainability. The Path to Net Zero for Design & Manufacturing and Architecture, Engineering, & Construction (AEC) Industries. Przy porównaniu wyników badania można zaobserwować, że firmy w Polsce charakteryzują się mniejszą znajomością dyrektyw unijnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. W większości są na etapie zapoznawania się z nimi oraz czekają na regulacje krajowe. 

Szczegółowe informacje i pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: autodesk.pl/sustainability

Metodologia badania

Raport powstał na podstawie wyników badania ilościowego wśród N=200 firm. Badanie zostało zrealizowane techniką CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo), na przełomie maja i czerwca 2021 r. wśród managerów, kierowników wyższego stopnia, dyrektorów i osób decyzyjnych. W badaniu zastosowano celowy dobór próby. N=100 firmy przemysłowe (D&M), N=50 firmy budowlane (Construction), N=50 biura architektoniczne (A&C). Dodatkowo badanie zostało uzupełnione 11 wywiadami pogłębionymi z przedstawicielami wyżej wymienionych branż.