#EUGreenDeal – Europejski Zielony Ład

Czy Europa ma szansę stać się (do 2050 r.) pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem? Zdaniem Komisji Europejskiej jest to możliwe. Dlatego też powstał projekt „Europejski Zielony Ład”, który obejmuje pakiet instrumentów prawnych oraz środków finansowych. Ich celem jest umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. 

Strategia na rzecz wzrostu

Czym jest projekt tłumaczy szefowa KE Ursula von der Leyen: „To nowa strategia na rzecz wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić styl życia i pracy, sposób produkcji i konsumpcji. Tak abyśmy żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne. Wszyscy możemy włączyć się w ten proces i skorzystać z szans, jakie stwarza.” – mówiła von der Leyen.

Europejski Zielony Ład to plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymanie zmiany klimatu, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Zawiera konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe. Wyjaśnia, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Europejski Zielony Ład – wg założeń Komisji –  stanie się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE. Będzie tak dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, rozwiązania prawne i finansowe wspierające „zrównoważone rozwiązania”, a także wsparcie przedsiębiorstw inwestujących w przedsięwzięcia pro ekologiczne. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy.

Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

Europejski Zielony Ład składa się z 10 założeń:

  1. Europa bez zanieczyszczeń – zanieczyszczenie powietrza, wody oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia przemysłowego;
  2. Przejście na gospodarkę cyrkulacyjną – przyjęcie nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym do marca 2020 r.;
  3. Program „Farm to Fork” – cele dotyczące redukcji chemicznych pestycydów (50% do 2030 r.), nawozów i zwiększenie powierzchni upraw organicznych;
  4. Zielona Wspólna Polityka Rolna – wysokie ambicje środowiskowe i klimatyczne w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej;
  5. Mechanizm JUST Transition – wsparcie finansowe dla regionalnych planów transformacji energetycznej;
  6. Finansowanie transformacji – fundusze na zielone innowacje i inwestycje publiczne;
  7. Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia – ocena ambicji państw członkowskich ujętych w ramach krajowych planów w zakresie energii i klimatu;
  8. Osiągnięcie neutralności klimatycznej – propozycja pierwszej ustawy klimatycznej zapisującej cel neutralności klimatycznej do 2050r.;
  9. Zrównoważony transport – przyjęcie strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Także przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych i rozporządzenia TEN-T;
  10. Ochrona europejskiego kapitału naturalnego – propozycja strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *