Ekolaury PIE 2024 – kolejna edycja konkursu

ekolaury 2024

Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs EKOLAURY. Promuje nim najefektywniejsze i eko-innowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Wnioski przyjmowane są w poniższych kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

 • promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
 • popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024”:

 • 15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • 15 sierpnia 2024 r. – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2024 r. – uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom.