Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec Polski za brak ROP

ilość odpadów

Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Polski i Portugalii wezwanie w związku z nieprawidłową transpozycją dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Chodzi o opóźnienia we wprowadzaniu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

— Zmieniona dyrektywa ustanawia prawnie wiążące cele w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Wymaga ona również od państw członkowskich usprawnienia systemów gospodarowania odpadami i poprawy efektywności wykorzystania zasobów. Termin transpozycji przez państwa członkowskie zmienionej dyrektywy do prawodawstwa krajowego upłynął 5 lipca 2020 r. Komisja wszczęła już postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko siedmiu innym państwom członkowskim (Bułgarii, Czechom, Estonii, Cyprowi, Niderlandom, Austrii i Rumunii). Wydaje się również, że Polska i Portugalia nie dokonały prawidłowej transpozycji kilku przepisów zmienionej dyrektywy — czytamy w dokumencie KE cytowanym przez agencję ISB news.

Brak Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powodem działań komisji

Polska nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, środków mających na celu zapewnienie ponownego użycia lub recyklingu odpadów oraz zapobiegania marnotrawieniu żywności, zasad monitorowania oraz selektywnej zbiórki odpadów i programów zapobiegania powstawaniu odpadów. Portugalia nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących utraty statusu odpadu, niektórych aspektów wymogów w odniesieniu do systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz metodyki stosowanej do pomiaru poziomów marnotrawienia żywności.

W związku z tym KE kieruje do Polski i Portugalii wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez KE. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

MKiŚ: ROP priorytetem

— Jako Polska możemy pochwalić się organizacją gospodarki odpadami w gminach. Wg mojej oceny są one na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, również w porównaniu z innymi krajami. Natomiast brakuje nam instrumentu finansowego, niezbędnego do tego aby gospodarka odpadami była zbilansowana i racjonalna. W tej chwili MKiŚ przypatruje się rozwiązaniom, które już wcześniej były zaproponowane (chodzi m.in. o projekt ustawy o ROP z 2021 roku — przyp. redakcji). Jednak jesteśmy na początku tej drogi. Nie mogę jednak potwierdzić, że zmiana nastąpi w tym roku, ale na pewno jest to jeden z naszych priorytetów — powiedziała podczas konferencji — Sustanaile Industry Lab pytana o ROP — Anita Sowińska podsekretarz stanu w MKiŚ odpowiedzialna m.in za gospodarkę odpadową.