Trudna droga do zielonego rolnictwa 

Zrównoważone rolnictwo

Do roku 2050 zapotrzebowanie na żywność wzrośnie na świecie o 60 proc. Mając na uwadze fakt, że rolnictwo, leśnictwo i inne rodzaje użytkowania gruntów są obecnie odpowiedzialne za prawie jedną czwartą światowych emisji gazów cieplarnianych, wzrost produkcji rolnej musi odbywać się w sposób znacznie bardziej zrównoważony.

Zagrożona różnorodność

Oprócz tych emisji, które przyczyniają się do zmiany klimatu, nasz globalny system żywnościowy jest głównym czynnikiem utraty różnorodności biologicznej. Przy czym samo rolnictwo jest niebezpieczne dla 86 proc. zwierząt znajdujących się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest ono też powodem ok. 70 proc. lokalnych problemów z dostępem do wody pitnej. 

Zrównoważone rolnictwo może oznaczać poprawę sytuacji ekonomicznej najuboższych

W stanowisku FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) na temat zrównoważonego rolnictwa czytamy: Aby rolnictwo było naprawdę zrównoważone, musi zaspokajać potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń, zapewniając jednocześnie rentowność, ochronę środowiska oraz sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną. Innymi słowy, praktyki rolnicze muszą się zmienić na bardziej zrównoważone, nie pozostawiając nikogo w tyle. Jest to jeszcze ważniejsze, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dwie trzecie skrajnie ubogich ludzi na świecie utrzymuje się z rolnictwa. A to prowadzi do wniosku, że wydajność w rolnictwie może mieć największy wpływ ze wszystkich sektorów na zmniejszenie poziomu ubóstwa.

Właśnie czynniki ekonomiczne mogą stać się dodatkowym benefitem przejścia na zrównoważone rolnictwo. 

Zrównoważone rolnictwo: Europa wprowadza zmiany

Wygląda na to, że jednym z pierwszych obszarów, na których zrównoważone rolnictwo stanie się standardem jest UE. Strategia Komisji Europejskiej „od pola do stołu” wyznacza ambitne cele, które mają przyśpieszyć transformację tego sektora. Najważniejszym jest zapowiedziane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z tego sektora o 50 proc. Drugim kluczowym celem, jest przeznaczenia 25 proc. gruntów rolnych na uprawy ekologiczne.  

Co ciekawe, dokument wskazuje obszary dzięki którym możliwe będzie szybkie obniżenie emisyjności. Jest nim m.in. wprowadzenie obiegu zamkniętego, który określany jest w dokumencie jako „niewykorzystany potencjał”. Szczególnie widoczne jest to w przypadku energii odnawialnej (agro fotowoltaika oraz biomasa), bionawozów oraz efektywniejszego wykorzystanie odpadów.