Kredyt z premią BGK w Alior Banku

Alior Bank rozszerza ofertę o rozwiązania wspierające zieloną transformację. Wprowadza kredyt z premią BGK na częściową spłatę finansowania modernizacji energetycznej lub remontu budynków. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski mogą też liczyć na wysoką kwotę finansowania – do 5 mln zł, długi okres – do 20 lat oraz refundację kosztów audytu i dokumentacji technicznej.

– Dotychczas, dzięki środkom pochodzącym z Regionalnych Programów Operacyjnych finansowaliśmy termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w wybranych regionach Polski. Teraz możemy udzielić kredytu na ten cel na terenie całej Polski. Dodatkowo, część zaciągniętego zobowiązania może pokryć bezzwrotna premia BGK. To w znacznym stopniu ułatwia realizację inwestycji – mówi Marek Sołtysiak dyrektor zarządzający w Alior Banku.

Kredyt z premią remontową

Wysokość premii remontowej na spłatę zaciągniętego zobowiązania może wynieść do:

  • 50 proc. kosztów prac w budynkach komunalnych,
  • 60 proc. kosztów prac w zabytkowych budynkach komunalnych,
  • 15 proc. kosztów prac w pozostałych budynkach. 

Z kredytu z premią remontową mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Można go przeznaczyć na finansowanie prac termomodernizacyjnych związanych z remontem lub przebudową budynków wielorodzinnych, w tym na wymianę okien lub remont balkonów, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię.

Kredyt z premią termomodernizacyjną

W przypadku premii termomodernizacyjnej można liczyć na zwrot

  • 16 proc. kosztów prac termomodernizacyjnych,
  • 21 proc. kosztów prac termomodernizacyjnych w przypadku zakupu i zainstalowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,
  • dodatkowo do 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego.

Kredyt z premią termomodernizacyjną można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania wody i budynków mieszkalnych. Dodatkowo też budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Można nim również sfinansować inicjatywy mające na celu zmniejszenie straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła. Alior Bank udzieli również kredytu z premią na wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją źródła lokalnego albo na zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Refundacja kosztów audytu energetycznego

Dzięki środkom z ELENA (European Local Energy Assistance/Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Aliorowi przez Europejski Bank Inwestycyjny, inwestorzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Mogą uzyskać refundację kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania kredytu z premią BGK. Refundacja wynosi 90 proc. kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej i nie stanowi pomocy publicznej dla inwestora. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Oferta jest dostępna w Centrach Bankowości Korporacyjnej Alior Banku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. 

Więcej na www.aliorbank.pl