Czy powstanie polski przemysł wodorowy?

samochód wodorowy

Przyjęta na początku listopada „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej.

Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Także jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki.

Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej. Przy czym pomoc ta obejmie wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

Strategia wodorowa wytycza 6 celów:

  • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Wskaźnikami osiągnięcia w 2030 r. celów są:

  • 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • min. 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • co najmniej 5 dolin wodorowych.

Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych. Także bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne.

Strategiczny dokument w szczególnym czasie

Przyjęcie dokumentu strategicznego, jest krokiem milowym we wspieraniu rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Szczególnie w czasie trwania COP26 jest to istotne, gdyż podkreśla kierunki działań zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

– Dla mnie najważniejsza jest deklaracja wsparcia finansowego inwestycji w technologie wodorowe oparte wyłącznie o wodór „zielony” tzn. otrzymany z wykorzystaniem energii odnawialnej i/lub technologii bezemisyjnych. Strategia dostrzega potencjał badawczy polskich naukowców i wspiera rozwój działań.B+R w zakresie technologii P2G Power-to-gas, układów poligeneracyjnych czy wreszcie składowania wodoru w kawernach solnych. Strategia zakłada też, że będziemy w stanie wyprodukować w Polsce odpowiednią ilość autobusów z ogniwami paliwowymi. Ostatnie sukcesy AUTOSAN przybliżają nas do tego celu – mówi Marek Foltynowicz, ekspert Klastra Technologii Wodorowych.

– Jeszcze przed zatwierdzeniem PSW podpisane zostały deklaracje utworzenia Dolin Wodorowych. Nie należy zapominać o Pomorskiej Dolinie Wodorowej, którą zawiązaliśmy już w roku 2019. Doliny będą miejscem aktywizującym lokalne podmioty gospodarcze do wdrażania technologii wodorowych w szerokim zakresie – powiedział Piotr Maksyś dyrektor zarządzający.Klastra Technologii Wodorowych. – Klaster ma zresztą swój udział w przygotowywaniu tej strategii. Przedstawione przez nas propozycje zmian legislacyjnych znalazły się w omawianym dokumencie – dodaje Piotr Maksyś.

Strategia wodorowa – plany mało ambitne

W implementacji wodoru do codziennego użytku w Polsce (stacja tankowania, komunikacja zbiorowa oparta na wodorze) jesteśmy mocno w tyle za Europą Zachodnią. W związku z tym, wydaje się, że przyjęte wskaźniki realizacji strategii, jak minimum. 32 stacje tankowania wodorem, 2 GW mocy elektrolizerów czy 1000 autobusów do roku 2030 są mało ambitne. Startujemy jednak od zera, jako kraj dążący do radykalnej zmiany miksu energetycznego, z czarnego węgla, na różne „kolory” wodoru. 

Jako Klaster Technologii Wodorowych, mamy nadzieję, że zarówno strategia jak i przyjęte plany działania, zawarte w „Porozumieniu Wodorowym”, podpisanym przez ponad.135 podmiotów, zostaną w pełni zrealizowane. A to przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarki wodorowej.