Czarny scenariusz dla polskich miast

miasta, smog, efektywność energetyczna budynków

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie są szczególnie wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego. Po 2040 r. w Warszawie śmiertelność wzrośnie nawet ponad 225 proc. w odniesieniu do sytuacji obecnej – ostrzegają członkowie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN. Rekomendują konkretne działania. 

Według prognoz ONZ w 2050 roku 68 proc. ludności świata będzie mieszkać w miastach. Już dziś w Europie mieszkańcy miast stanowią ponad 74 proc. populacji, a w Polsce ponad 60 proc.

3/4 emisji związków węgla pochodzi z aglomeracji

Miasta znacząco przyczyniają się do nasilania antropogenicznej zmiany klimatu. Z jednej strony, globalnie odpowiadają za 60-70 proc. zużycia energii i 75 proc. emisji związków węgla. Z drugiej strony, są obszarami wyjątkowo wrażliwymi na skutki tej zmiany, ze względu na wysoki poziom inwestycji, zagęszczenie ludności i infrastruktury. Intensyfikacja ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak: fale upałów, ulewne deszcze, gwałtowne burze czy huraganowe wiatry, może powodować znaczne straty materialne oraz bezpośrednie i pośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. A także stabilności społeczno-gospodarczej. Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą być dodatkowo wzmacniane przez lokalne cechy klimatu miejskiego – piszą naukowcy z zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w komunikacie na temat zagrożeń miast wobec kryzysu klimatycznego. 

Negatywne skutki upałów potęgują miejskie wyspy ciepła. Są to obszary z uszczelnioną powierzchnią, niedoborem zieleni i systemami kanalizacji, które szybko odwadniają teren. 

Wzrost śmiertelności realnym zagrożeniem

Szacuje się, że wzrost częstości występowania fal upałów w Warszawie spowoduje znaczący wzrost śmiertelności, zwłaszcza w drugiej połowie obecnego stulecia. Biorąc pod uwagę średnie ryzyko zgonu, wzrost śmiertelności w latach 2011–2040 wyniesie około 36 proc. ogólnej liczby zgonów dziennych.(w trakcie fali upału), a po 2040 r., ze względu na.6-krotne zwiększenie liczby 5-dniowych fal upałów, śmiertelność wzrośnie nawet ponad 225 proc. w odniesieniu do sytuacji obecnej. Na trendy te należy patrzeć w kontekście starzejących się społeczności, a tym samym wzrostu wrażliwości mieszkańców miast na negatywne skutki zmiany klimatu. Dodatkowo, zwiększenie dyskomfortu termicznego prawdopodobnie spowoduje wzrost liczby urządzeń klimatyzacyjnych w gospodarstwach domowych i budynkach publicznych, a tym samym zwiększenie zużycia energii i dodatkową emisję ciepła antropogenicznego – prognozują eksperci PAN.   

Konieczne aktywne działania samorządów lokalnych

Od polityki miejskiej i działań samorządów lokalnych zależy więc ochrona klimatu i  adaptacja do zmian. Zespół w komunikacie rekomenduje podjęcie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych (ograniczających zmiany klimatu) oraz ich integrację. Działania adaptacyjne miast powinny być uwzględniane w planowaniu przestrzennym tak, aby kształtować błękitno-zieloną infrastrukturę. Ważne jest też stosowanie standardów zabudowy i infrastruktury odpornej na zagrożenia. Dodatkowo niezbędne wydaje się opracowanie planów zarządzania kryzysowego (w tym planów zarządzania spływami burzowymi). Działania mitygacyjne miast powinny obejmować kompleksowe zarządzanie energią.(np. oszczędzanie energii poprzez inteligentne rozwiązania przesyłowe). Niezbędne jest także zarządzanie mobilnością (np. tworzenie stref bez samochodów, promowanie transportu pieszego i rowerowego). 

Zobacz pełną treść komunikatu.