Powstanie Dolnośląska Dolina Wodorowa

Dolina Wodorowa

– Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej umożliwi podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych oraz strategicznych projektów inwestycyjnych opartych o wodór, przy ścisłym współdziałaniu otoczenia biznesowego i naukowego – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas podpisywania „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. 

Pełny łańcuch wartości w jednym regionie

Przypomnijmy, że pojęcie „dolina wodorowa” oznacza stworzenie – w jednym regionie – pełnego łańcucha wartości wodoru, łączącego produkcję, infrastrukturę oraz jego wykorzystanie. Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że doliny wodorowe są niezbędnym komponentem w budowie regionalnych gospodarek wodorowych i pogłębionej współpracy międzynarodowej.

Jednym z priorytetów Rządu, zgodnie z „Projektem Polskiej Strategii Wodorowej do roku. 2030 z perspektywą do 2040 r.”, jest powstawanie dolin wodorowych. 18 maja 2021 r. w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu. Obecnie zainaugurowana została Dolnośląska Dolina Wodorowa. Planowane jest również utworzenie Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Istnieją także doliny powstałe z inicjatywy władz samorządowych (np. w Poznaniu). Świadczy to o zaufaniu kolejnych regionów Polski do sukcesu i perspektyw dla lokalizacji tego typu przedsięwzięć.

Jak dodał minister Kurtyka, Dolny Śląsk jest regionem o niezwykłym potencjale. Jest tak ze względu na położenie, warunki infrastrukturalne i dostępne zasoby. Niemniej wymaga kompleksowej transformacji i reindustrializacji, którym w sposób naturalny sprzyja utworzenie doliny wodorowej.

Międzysektorowa integracja

Jednym z kluczowych celów Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest integracja podmiotów z różnych sektorów. W szczególności uczelni, instytutów badawczych, start-upów, klastrów energii, firm wdrożeniowych, dużych podmiotów gospodarczych. Chodzi tu o firmy kotwice, wokół których powstanie sieć powiązań z dostawcami, podwykonawcami i kooperantami, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami z otoczenia biznesu. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, ale także nastąpi optymalizacja procesów i kosztów oraz zbliżenie podaży i popytu.