17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – najlepiej zmiany zacząć od siebie

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie współczesnego świata. Od biznesu oczekują większego zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zdrowie i jakość życia to, w opinii respondentów, cel Agendy 2030, na który każdy z nas ma największy wpływ. Takie są wnioski z badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas.

Wyniki nie są zaskoczeniem

Wyniki badania nie są zaskoczeniem. Dobitnie pokazują, że o sposobach na walkę z najważniejszymi problemami świata trzeba mówić więcej i głośniej. Dlatego Bank BNP Paribas kolejny raz przybliża tematykę Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podkreśla pozytywny wpływ ich realizacji na przyszłość planety i jej mieszkańców. 

22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, bank wystartował z kolejnymi działaniami na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W 2015 r. wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030 zawierającą 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals – SDGs. Są one drogowskazem do działań na rzecz naprawy świata. 

– Dzień Ziemi przypada raz w roku. Powinien być obchodzony każdego dnia i przejawiać się w dbaniu o świat, w którym żyjemy. Przejawem czego jest m.in. zmiana zachowań na proekologiczne. Jeśli dziś nie zatroszczymy się o naszą planetę, przyszłość pokoleń rysuje się w ciemnych barwach. Podobne, złe odczucia w tej kwestii, mają pytani przez nas konsumenci. Jednocześnie nie są oni świadomi tego, co sami mogą zrobić na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Choć ich odpowiedzi, świadczące chociażby o braku informacji i ogromnym pesymizmie, są wstrząsające, to warto uświadomić sobie najważniejsze wyzwania. Zacząć coś zmieniać. Ważna w promowaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych postaw jest i będzie rola biznesu – powiedział Dariusz Maciołek, dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Najważniejsze wyzwania współczesnego świata

Z badania zrealizowanego przez Research Collective wynika, że Polacy za najważniejsze wyzwania współczesnego świata spontanicznie uznają:

  • zmiany klimatyczne (28 proc. respondentów),
  • konieczność ochrony środowiska (28 proc.),
  • trwającą pandemię (13 proc.),
  • biedę i nierówności społeczne (9 proc.)
  • rasizm i brak tolerancji (9 proc.).

Po zapoznaniu się z Celami Zrównoważonego Rozwoju, Polacy za najpilniejsze uznali cele dotyczące: Zdrowia i jakości życia (Cel 3), Wzrostu gospodarczego i godnej pracy (Cel 8) oraz Działania w dziedzinie klimatu (Cel 13). Z deklaracji wynika również, że największy wpływ, jako konsumenci, mamy na wskazane Cele 3 i 13. Pojawiają się również dwa dodatkowe cele środowiskowe: Cel 15: Życie na lądzie i Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Badani najgorzej oceniają działania rządu i biznesu w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (odpowiednio 40 proc. i 31 proc.). Jednocześnie w każdej z ocenianych kategorii podmiotów, konsumenci często wskazują na brak wiedzy, aby dokonać takiej oceny. Jest to między 40 proc. a 52 proc. w różnych badanych grupach podmiotów.

Polacy mało wiedzą o Agendzie 2030

Wyniki badania pokazały, że znajomość wśród Polaków pojęć takich jak „Agenda 2030”, „zrównoważony rozwój”, „Cele Zrównoważonego Rozwoju” jest bardzo niska. Co prawda większość badanych osób deklaruje znajomość tych terminów, ale jest to wiedza powierzchowna i zazwyczaj ogranicza się do samego pojęcia. Najmniej rozpoznawalna jest „Agenda 2030”. W ciągu pięciu lat od przyjęcia „Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030″ faktyczna znajomość pojęć z nią związanych wynosi zaledwie 4-8 proc. (odpowiedź „wiem bardzo dużo, interesuję się tym).

Świat Cię potrzebuje

Bank BNP Paribas od 2017 roku jest partnerem Agendy 2030, przyjętej przez państwa członkowskie ONZ w 2015 roku. Poprzez realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju wspiera realizację SDGs. W ramach poszczególnych filarów odpowiedzialności zidentyfikował te Cele, w które wnosi najbardziej znaczący wkład. Bank kieruje się przekonaniem, iż niezbędne dla sukcesu Agendy 2030 jest osiągnięcie Celu 17:Partnerstwa na rzecz celów. Dlatego aktywnie podejmuje międzysektorową współpracę. Efektem tego jest m.in. partnerstwo z Kampanią 17 Celów.

W Dzień Ziemi, bank wystartował z inicjatywą „Świat Cię potrzebuje”. Pokazuje w niej, że działania każdego z nas mają ogromny wpływ na stan naszej planety i jej mieszkańców. Dodatkowo pokazuje, jak odpowiedzialny wybór zrównoważonych produktów i usług wpływa na realizację Agendy 2030.

Razem zmieniamy

Informacje na temat działań banku, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się na stronie: www.razemzmieniamy.pl

Badanie znajomości Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju zostało zrealizowane w dniach 6-7.03.2021 roku przez Research Collective na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17. Celów. Próba: ogólnopolska, kwotowo-losowa, reprezentatywna dla osób w wieku 15-75, N=1000, CAWI.