Społeczna odpowiedzialność biznesu priorytetem dla Budimeksu

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden ze strategicznych filarów działalności Budimeksu w Polsce. W latach 2021-2023 generalny wykonawca będzie m.in. aktywnie ograniczać negatywny wpływ na środowisko i klimat. Spółka zapewni najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich prowadzonych budowach. Dodatkowo rozwinie programy społeczne oraz relacje ze społecznościami lokalnymi.

22 cele w 6 obszarach

Strategia Budimeksu na najbliższe lata zakłada realizację 22 celów podzielonych na sześć głównych obszarów. Jednym z najważniejszych jest kwestia bezpieczeństwa. Budimex jako lider branży budowlanej chce aktywnie działać m.in. na rzecz ograniczenia wypadków na budowach. Bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób pracujących na naszych kontraktach to dla absolutny priorytet. Dzięki stale wprowadzamy innowacją liczba wypadków na prowadzonych przez spółkę budowach z roku na rok jest coraz mniejsza. W perspektywie najbliższych lat chce w pełni wyeliminować wypadki śmiertelne. Dodatkowo obniżyć o 5 proc. r/r i 10 proc. r/r wskaźnik częstości oraz ciężkości wypadków wśród pracowników oraz podwykonawców.

Nowe budowy zasilane odnawialną energią

Kolejnym kluczowym obszarem działań Budimeksu jest ochrona środowiska. Spółka planuje zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całości zakupionej energii do 50 proc. w roku 2023 (37 proc. w roku 2020). Budimex będzie wdrażać i promować technologie niskoemisyjne. Co istotne, Budimex w ciągu ostatnich trzech lat znacznie zmniejszył emisję CO2 w wytwórniach mas bitumicznych. Realizując swoje budowy firma chce również minimalizować zużycie wody odzyskując wodę odpadową. Tak, by w kolejnych latach procent opadów w zlewni budowy był coraz wyższy. Spółka chce by wynosił kolejno 5 proc. w 2021 r., 7 proc. w 2022 r. oraz 10 proc. w 2023 r.

Równość płci jednym z priorytetów

Firma stawia mocny nacisk także na rozwój kadry oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć. Obecnie kobiety stanowią 27 proc. wszystkich pracowników. Zwiększył się także procent zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. W roku 2019 kobiety stanowiły w tej grupie 8 proc, a  w 2020 r. już 19 proc. Nowa strategia CSR zakłada utrzymanie tych wzrostów. Nastąpi to poprzez m.in. zwiększanie liczby zatrudnionych kobiet na stanowiskach menedżerskich (o 3 p.p. r/r) oraz utrzymywanie lub zwiększanie (r/r) procentu kobiet awansujących w strukturach firmy. Budimex planuje również udział w coraz większej ilości pilotaży i projektów realizowanych wspólnie ze startupami oraz kontynuację prowadzonych projektów badawczych.

Wsparcie lokalnych społeczności

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Budimeksie również długofalowe projekty wspierające m.in. mieszkańców społeczności sąsiadujących z prowadzonymi przez firmę budowami. Wśród naszych flagowych inicjatyw, które będziemy kontynuować w najbliższych latach znajdują się m.in.:

  • Strefa rodzica, w ramach której tworzymy i remontujemy na dziecięcych oddziałach szpitalnych przestrzenie dla najmłodszych pacjentów i ich rodziców;
  • Hello ICE, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach;
  • Budimex dla natury nastawiony na działania proekologiczne.
  • W zeszłym roku zaangażowaliśmy się także w wyjątkową akcję #DomZSerca. Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy dom, który już niebawem przekażemy wielodzietnej rodzinie Pani Magdy z Wierzbicy – mówi Cezary Mączka, członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dotychczasowe działania Budimeksu z zakresu CSR objęły także walkę z pandemią. Firma przekazała na ten cel blisko 3 mln złotych.