NCBR ogłosiło XI konkurs GOSPOSTRATEG, tematem magazynowanie wodoru w kawernach solnych

Warszawa, 22.04.2024 (ISBnews) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło XI konkurs GOSPOSTRATEG na projekty zamawiane dotyczące programu rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski, podało Centrum. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać w dniach 20 maja – 14 sierpnia br.

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG powstał dla pobudzenia wzrostu wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W XI konkursie ogłoszonym w ramach tego programu NCBR wyłoni wykonawców tzw. projektu zamawianego. Podejmą oni zagadnienie badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: "Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski", podano.

"Liczę na to, że wykorzystanie polskiego dorobku naukowego i inżynierskiego w zakresie magazynowania w kawernach solnych paliw płynnych i gazu ziemnego pozwoli wypracować optymalny dla naszego kraju program magazynowania w nich także wodoru. Zakładamy, że stanie się to w maksymalnie trzy lata, bo tyle czasu dajemy na realizację projektów. Magazyny są kluczowe, ponieważ w procesie przechodzenia na gospodarkę zeroemisyjną rozwiązują problem związany z niestabilną produkcją energii pochodzącej z jej odnawialnych źródeł (OZE). To właśnie m.in. w tym aspekcie dużą rolę powinien odgrywać wodór, w połączeniu z jego podziemnym magazynowaniem na dużą skalę" – powiedział p.o. dyrektora NCBR Jerzy Małachowski, cytowany w komunikacie.

Kawerny solne to sztucznie wyługowane pustki w pokładach i wysadach solnych. Najczęściej wykonywane są w celu magazynowania paliw gazowych i ciekłych. Eksperci oceniają, że występowanie w Polsce formacji solonośnych stwarza szanse na budowę kawernowych magazynów wodoru na dużą skalę. Potrzebna jest jednak kompleksowa technologia i ścieżka do jej wdrożenia na skalę przemysłową.

Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych ma pozwolić na ocenę wykonalności przedsięwzięcia w skali kraju dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski oraz ułatwić bilansowanie systemu elektroenergetycznego i dostęp do taniej, zielonej energii. Konieczne będzie tu uwzględnienie zarówno aspektów technicznych, jak i ekonomicznych, społecznych, instytucjonalno-prawnych oraz operacyjnych, wskazano również.

Cele szczegółowe zamawianych projektów obejmują wskazanie konkretnych rozwiązań w zakresie:

wskazania lokalizacji i określenia potencjału struktur solnych do budowy w nich magazynów wodoru,
określenia potencjału produkcji wodoru z OZE w rejonie występowania złóż soli, w których możliwe będzie wykonanie magazynów wodoru,
określenia uśrednionych kosztów magazynowania wodoru,
opracowania wytycznych bezpiecznego magazynowania i dystrybucji wodoru,
identyfikacji i możliwości pełnego wykorzystania polskiego potencjału naukowego i inżynierskiego w zakresie masowego gromadzenia wodoru w strukturach solnych,
określenia sposobu uzyskania akceptacji społecznej dla magazynowania wodoru w kawernach solnych, celem wzmacniania kapitału społecznego dla tego kierunku w polityce energetycznej państwa,
wskazania zakresu niezbędnych prac badawczo-rozwojowych z zakresu technologii, konstrukcji i materiałów niezbędnych do masowego gromadzenia wodoru w kawernach solnych,
identyfikacji braków i rekomendacji rozwiązań legislacyjnych, czytamy dalej w materiale.

Do konkursu, którego organizatorem jest NCBR, mogą przystąpić konsorcja składające się z: jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi pięć, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe. Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

(ISBnews)