KE wzywa Polskę do wykonania wyroku TSUE ws. dyrektywy o jakości powietrza

miasta, smog, efektywność energetyczna budynków

Komisja Europejska wzywa Polskę do usunięcia uchybienia w związku z niewykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 22 lutego 2018 r. Wyrok dotyczy nieprzestrzegania dyrektywy ws. jakości powietrza w zakresie pyłu PM10.

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza atmosferycznego zobowiązuje państwa członkowskie do utrzymywania stężeń określonych substancji zanieczyszczających w powietrzu, takich jak cząstki stałe PM10, poniżej pewnych wartości dopuszczalnych. Narażenie na wysokie wartości pyłu PM10 ma negatywny wpływ na zdrowie, szczególnie w związku z chorobami układu oddechowego, w szczególności dla dzieci i grup szczególnie wrażliwych. W przypadku przekroczenia tych wartości dopuszczalnych państwa członkowskie muszą przyjąć środki w celu utrzymania możliwie najkrótszego okresu przekroczenia – czytamy w komunikacie.

W wyroku z lutego 2018 r., Komisja przeciwko Polsce, TSUE stwierdził, że Polska naruszyła swoje obowiązki wynikające z dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego. Dodatkowo KE przyznała, że od czasu wydania wyroku Polska podjęła pewne działania. M.in. ustanowienie standardów jakościowych dla kotłów czy paliw stałych dostępnych na rynku dla indywidualnych gospodarstw domowych.

Komisja pozostaje jednak zaniepokojona powolnym tempem zmian i brakiem skoordynowanego podejścia na szczeblu krajowym i lokalnym, w szczególności w odniesieniu do wymiany przestarzałych kotłów na paliwo stałe wykorzystywanych do ogrzewania przez indywidualne gospodarstwa domowe – wskazano w komunikacie.

Zostało to uznane przez Polskę za najistotniejsze źródło zanieczyszczenia PM10, przypomniała KE.

KE zwróciła uwagę, że w 2022 r. w 12 strefach jakości powietrza nadal odnotowywano przekroczenia dziennych wartości dopuszczalnych. Z kolei osiągnięcie zgodności nie nastąpi wcześniej niż w 2026 r.

Aby uwzględnić dodatkowe działania podjęte przez Polskę, najbardziej aktualne dane z monitorowania oraz najnowsze orzecznictwo Trybunału, Komisja kieruje do Polski dodatkowe wezwanie. Dotyczy ono usunięcia uchybienia na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE, podała KE.

Polska ma teraz dwa miesiące na przedstawienie swoich uwag w kwestiach podniesionych przez Komisję. Po ich rozpatrzeniu Komisja może przekazać sprawę ponownie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 260 ust. 2 TFUE. Dodatkowo zwrócić się o nałożenie kar finansowych Polsce.

Żródło: ISBnews