LPP dołączyło do sygnatariuszy porozumienia Accord Pakistan

Accord Pakistan

Z początkiem 2023 r. międzynarodowe porozumienie Accord, działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach produkujących odzież, rozszerzyło swoją działalność o Pakistan. LPP jest jedyną polską firmą, która dołączyła do sygnatariuszy porozumienia. Porozumienie obejmuje już swym zasięgiem ponad 500 fabryk. Pakistan jest kolejnym po Bangladeszu krajem, w którym wspólna inicjatywa związków zawodowych pracowników fabryk oraz firm odzieżowych może przyczynić się do znacznej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. 

Porozumienie pakistańskie na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Odzieżowym (The Pakistan Accord on Health and Safety in the Textile and Garment Industry) weszło w życie 1 stycznia 2023. Obowiązywać będzie do końca 2025 r. Porozumienie pakistańskie jest prawnie wiążącą umową między związkami zawodowymi – IndustriALL i Uni Global Union, a markami odzieżowymi i sprzedawcami detalicznymi. Jego zasadniczym celem jest kontrola warunków pracy i bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw, obejmujących dostawców odzieży produkowanej w Pakistanie. Zakres porozumienia poszerzono w tym kraju również o fabryki tkanin i dzianin, tekstyliów domowych i akcesoriów.

– Chcemy współpracować z fabrykami, które zapewniają swoim pracownikom bezpieczne i godne warunki pracy, a dzięki Accordowi mamy możliwość ich niezależnej weryfikacji i systemowego, w pełni transparentnego podejścia do wdrażanych programów naprawczych – komentuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP. – Mając na uwadze doświadczenia ostatniej dekady i to, jak zmienia się przemysł odzieżowy w Bangladeszu, w dużej mierze właśnie dzięki Accordowi, chcemy być zaangażowanym członkiem tej inicjatywy, która rozszerza się o kolejny kraj. Decyzja o przystąpieniu do porozumienia pakistańskiego stała się dla nas oczywistym elementem współpracy z lokalnymi dostawcami. Łącząc siły z innymi firmami, mamy możliwość tworzenia nowoczesnych standardów funkcjonowania fabryk i objęcia ochroną coraz większej grupy pracowników – dodaje Dorota Jankowska-Tomków.

Accord Pakistan: 500 zakładów pod rygorem porozumienia

Inicjatywa obejmie ponad 500 zakładów w prowincjach Sindh i Pendżab, gdzie produkowana jest większość rocznego eksportu tekstyliów z Pakistanu. Marki będące sygnatariuszami porozumienia zaopatrują się w odzież i tkaniny w Pakistanie o łącznej wartości ponad 2,6 miliarda dolarów. Docelowe działania będą prowadzone w trzech kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest program inspekcji i implementacji środków zaradczych. Obejmie kontrolą bezpieczeństwo konstrukcji budynków, systemów grzewczych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i elektryczne. W ramach porozumienia zostanie powołana także komisja BHP i uruchomiony program szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Kolejnym docelowym filarem Accordu w Pakistanie będzie ustanowienie mechanizmu skarg pracowników w tematach dotyczących zagadnień BHP. Proces ten będzie się odbywać przy zachowaniu pełnej poufności i niezależności względem stron trzecich.

– Oddanie głosu pracownikom fabryk w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych elementów stanowiących o skuteczności Accordu. Naszą rolą jako sygnatariuszy porozumienia jest zapewnienie im wsparcia finansowego i systemowego w identyfikacji oraz niwelowaniu zagrożeń. Niezwykle ważna w tym procesie jest otwartość na współpracę ze strony właścicieli fabryk. Z naszych obserwacji wynika, że dostawcy z Pakistanu są chętni do działania, co wynika z ich świadomości zmian zachodzących w branży odzieżowej. Wielu pakistańskich producentów tekstyliów i odzieży poczyniło w ostatnich latach znaczne inwestycje w bezpieczeństwo przeciwpożarowe i budowlane. Widzimy też, że kwestie związane z zapewnieniem wysokich standardów pracy i bezpieczeństwa coraz częściej stanowią o przewadze konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej i stają się dla dostawców atutem w negocjacjach z firmami takimi jak nasza – komentuje Justyna Weryk, manager ds. zrównoważonego rozwoju LPP. 

Szanując prawa pracownicze

Do 2022 r. LPP przeznaczyło ponad 40 milionów złotych na poprawę warunków pracy w fabrykach. Oprócz działań prowadzonych w ramach porozumienia Accord, firma na bieżąco kontroluje standardy pracy i bezpieczeństwa. Regularnie przeprowadza audyty prowadzone przez własnych inspektorów oraz audytorów zewnętrznych. Weryfikacji podlega m.in. proces przestrzegania Kodeksu Postępowania LPP. Dokument określa standardy polskiego producenta względem dostawców. Położono w nim nacisk na wymagania dotyczące m.in. polityki wynagrodzeń, zakazu zatrudniania nieletnich, dobrowolności pracy, wolności stowarzyszeń i kwestii BHP. 

Współpraca związków zawodowych i firm odzieżowych w ramach porozumienia Accord rozpoczęła się w 2013 r. W ciągu 10 lat porozumienie odegrało kluczową rolę w reformie przemysłu modowego. Identyfikacja zagrożeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu fabryk oraz programy naprawcze powodują, że zakłady produkcyjne w Bangladeszu są bezpieczniejszym miejscem pracy. Od kilkunastu miesięcyInternational Accord prowadził analizę sytuacji krajów, w których produkcja odzieży stanowi istotny element ich gospodarek narodowych. Natomiast z racji warunków ekonomicznych tych krajów implementacja środków bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy wydaje się kluczowa. Zawarte w grudniu 2022 r. porozumienie pakistańskie jest pierwszym kierunkiem ekspansji poza Bangladesz.