Każda Puszka Cenna – promocja recyklingu puszek po napojach

Każda Puszka Cenna – międzynarodowa akcja promująca recykling odbyła się w 19 krajach. Z badań przeprowadzonych przez organizatorów programu wynika, że aż 87 proc. respondentów twierdzi, że firmy powinny używać jedynie takich opakowań, które można przetwarzać w nieskończoność. 69 proc. badanych za priorytetowe uznaje redukcję ilości odpadów, a 63 proc. zachęcanie indywidualnych osób do recyklingu.

Świadomość konsumentów dotycząca recyklingu i troski o środowisko z roku na rok rośnie. 89 proc. zgadza się z twierdzeniem, że przedsiębiorstwa powinny brać odpowiedzialność za wybierane przez siebie opakowania i używać tylko takich, które da się przetworzyć w całości. 7 na 10 ankietowanych wierzy, że to konsumenci powinni być odpowiedzialni za kupowane przez nich opakowanie.

Kampania wyszła poza Europę

Już drugi rok z rzędu powraca kampania „International Recycling Tour” promująca recykling, przygotowana przez inicjatywę Każda Puszka Cenna. Tym razem w znacznie szerszym zakresie. Poprzednia edycja, w 2021 tylko potwierdziła, że ludzie bardziej niż kiedykolwiek troszczą się o środowisko. Chcą aktywniej działać na rzecz recyklingu. Zeszłoroczne pozytywne przyjęcie ambasadorów, zbierających puszki, dało impuls do podwojenia wysiłków w tym roku i rozszerzenia działań poza granice Europy. Dlatego też, z okazji Światowego Dnia Środowiska, w 2022 r. do trasy dołączyły Brazylia i Kolumbia.

Celem międzynarodowej trasy promującej recykling (International Recycling Tour) jest przypomnienie wszystkim, że utrzymanie czystości w miejscach publicznych to nasz wspólny wysiłek. Drobne codzienne czynności, takie jak właściwe segregowanie odpadów, pomagają nam w dążeniu do bardziej zrównoważonego stylu życia i zdrowszej planety. Dlatego też, w ubiegły weekend ponad 100 ambasadorów wyposażonych w kolorowe plecaki do zbiórki puszek przemierzało parki, miasta i plaże w takich krajach jak: Austria, Brazylia, Kolumbia, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Czarnogóra, Holandia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Hiszpania i Wielka Brytania. Animatorzy zachęcali mieszkańców do recyklingu puszek po napojach oraz dbania o czystość przestrzeni publicznej.

Ten szczególny dzień poświęcony środowisku stwarza dwie wyjątkowe możliwości. Pierwszą z nich jest przeprowadzenie, drugi rok z rzędu, naszej kampanii promującej „w drodze” recykling puszek po napojach w ponad 20 miejscach jednocześnie. Po drugie, możemy przedstawić wyniki naszego badania na temat zwyczajów i postaw związanych z recyklingiem w Europie – mówi Bartłomiej Wojdyło, wiceprzewodniczący Every Can Counts. 

Polscy wolontariusze programu Każda Puszka Cenna ruszyli w teren, 4 czerwca, w trakcie jednego z największych festiwali studenckich – olsztyńskiej Kortowiady. Stworzono wówczas Pixelatę składająca się z ponad 2 tysięcy puszek napojowych, zebranych podczas wydarzenia.

9 na 10 Europejczyków chce, aby firmy ulepszały opakowania do napojów tak, by nadawały się do recyklingu

Przeważająca większość Europejczyków twierdzi, że ochrona środowiska oraz recykling są ważne. Jednak aktualne działania nie wystarczają, by odpowiedzieć na współczesne wyzwania środowiskowe – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w 14 europejskich państwach przez agencję badawczą LUCID we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna z okazji Światowego Dnia Środowiska 2022.

Jak pokazuje badanie, Europejczycy chcą, by robiono więcej w celu ochrony środowiska (wskazało tak 91 proc.). Choć mieszkańcy Europy mają poczucie indywidualnej odpowiedzialności, ciężar spoczywa przede wszystkim na firmach. To one powinny ulepszać swoje opakowania tak, by nadawały się do recyklingu. 87 proc. respondentów, twierdzi, że firmy powinny używać jedynie takich opakowań, które można przetwarzać w nieskończoność. Podczas gdy 89 proc. zgadza się z twierdzeniem, że przedsiębiorstwa powinny brać odpowiedzialność za wybierane przez siebie opakowania i używać tylko takich, które da się przetworzyć w całości. Wśród polskich ankietowanych w przypadku obu stwierdzeń, zgadzało się z nimi 87 proc. Z drugiej strony mniej niż 7 na 10 ankietowanych wierzy, że to konsumenci powinni być odpowiedzialni za kupowane przez nich opakowanie.

Redukcja odpadów i recykling

69 proc. badanych za priorytetowe uznaje redukcję ilości odpadów, a 63 proc. zachęcanie indywidualnych osób do recyklingu. Na kolejnych miejscach znalazły się:

  • inicjatywy przywracające siedliska,
  • zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii,
  • zniechęcanie firm z sektora prywatnego (m.in. poprzez podatki) do używania produktów szkodliwych dla środowiska,
  • rezygnacja z podróży samolotem,
  • rezygnacja ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wśród Polaków hierarchia priorytetowych działań kształtowała się podobnie do tej wskazywanej przez ogół Europejczyków. Także jako trzy najważniejsze inicjatywy wskazywaliśmy redukcję ilości odpadów, zachęcanie indywidualnych osób do recyklingu oraz przywracanie siedlisk. Polscy respondenci częściej niż przeciętny badany (choć rzadziej niż chociażby Hiszpanie, Irlandczycy czy Grecy) wskazywali na znaczenie takich działań jak zachęcanie do korzystania z publicznego transportu. Natomiast za mniej priorytetowe uznawali zniechęcanie firm do używania produktów nienadających się do recyklingu lub szkodzących środowisku.

Recykling to wyzwanie: konsumenci potrzebują więcej wsparcia

Wśród ponad 12,8 tys. osób biorących udział w badaniu, zaledwie 52 proc. zawsze przeznacza do recyklingu puszki napojowe używane w domu. Ten odsetek drastycznie spada, gdy znajdujemy się poza miejscem zamieszkania – zaledwie 33 proc. Europejczyków wrzuca swoje puszki napojowe do odpowiedniego kosza, będąc w pracy, a 30 proc. spędzając czas za zewnątrz. Polacy wypadają dobrze na tle europejskiej średniej. Dla polskich badanych te odsetki wynoszą odpowiednio 57 proc., 39 proc. i 35 proc.

Nie dziwi więc fakt, że konsumenci oczekują lepszej infrastruktury recyklingowej. 52 proc. chciałoby więcej koszy do recyklingu w przestrzeni publicznej. Z kolei 50 proc. opowiada się za wprowadzeniem kaucji za opakowania zwrotne. 53 proc. obywateli chciałoby, aby w ich krajach używano jedynie opakowań zdatnych do recyklingu.

Te wnioski uzupełniają się z publiczną percepcją zrównoważonych opakowań. Dla większości konsumentów (60 proc.), zrównoważone opakowanie jest wykonane z materiałów recyklowalnych w 100 proc. Około połowa twierdzi, że powinno być przystosowane do przetwarzania w nieskończoność. Jednocześnie badanie ujawnia braki w wiedzy – zaledwie 19 proc. stwierdziło, że takie właściwości jak „małe i lekkie w transporcie” definiują zrównoważone opakowania.

Niska waga i objętość pozwalają na redukcję energii zużytej w trakcie transportu i magazynowania. Zmniejszają ślad środowiskowy opakowań do napojów. Ze względu na lekkość i właściwości pozwalające na przetwarzanie w nieskończoność, puszki napojowe są jednymi z najbardziej energooszczędnych materiałów. Nadają się do recyklingu – wyjaśnia Bartłomiej Wojdyło.

Dodaje, że można je przetwarzać w nieskończoność. To główne przesłania trasy i powód do zainspirowania do zmiany zachowań. To droga do osiągnięcia 100 proc. poziomu recyklingu w Europie i poza nią. Ten ambitny cel może być osiągnięty tylko wtedy, gdy konsumenci, marki, organizatorzy wydarzeń i lokalne społeczności połączą siły, by przetwarzać każdą puszkę napojową, budując wspólnie bardziej zrównoważoną planetę.