23. edycja Konkursu „EKOLAURY PIE 2024”.

EKOLAURY PIE 2024

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Wnioski przyjmowane są w poniższych kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

 • promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
 • popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024”:

15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu; 

do 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;

do 15 sierpnia 2024 r.– ocena formalna wniosków konkursowych;

 do 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;

listopad 2024 r.– ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Tegoroczna edycja Konkursu Ekolaury PIE 2024 została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Prezydenta Miasta Katowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują branżowe czasopisma i portale związane z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/