Rząd przyjmie w II kw. projekt noweli Prawa budowlanego ws. m.in. schronów, mikrowiatraków

Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) – Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dotyczące rozszerzenia katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę, m.in. o przydomowe schrony oraz mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane […] pomimo iż na przestrzeni ostatnich lat była wielokrotnie nowelizowana, a proces inwestycyjny upraszczany, odformalizowywany i cyfryzowany, wciąż zawiera regulacje, które są nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji. Również organy administracji publicznej w toku wykonywanych zadań rozstrzygają sprawy, które przy odpowiedniej zmianie przepisów można by uprościć, odformalizować, a w niektórych przypadkach zupełnie wyeliminować. Dlatego na podstawie analizy obserwowanych trendów, otrzymywanej korespondencji oraz informacji ustnej (w ramach obsługiwanych rozmów telefonicznych) proponuje się rozszerzenie katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę. Przykładem takich inwestycji jest budowa bezodpływowych zbiorników służących do gromadzenia wody opadowej i roztopowej czy instalowanie na obiektach budowlanych mikroinstalacji OZE wykorzystującej energię wiatru (tzw. mikrowiatraki)" – czytamy w informacji.

Kwestie związane z budową przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych dotychczas nie były uregulowane, wskazano dalej.

"Uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych" – czytamy w wykazie.

"Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in. niewielkie kolumbarium na terenie cmentarza, przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2), wyloty do cieków naturalnych, wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne, bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3, przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania. Proponuje się również umożliwić, na zgłoszenie, realizację robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m" – napisano dalej.

Podczas organizowanej w 2022 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego konferencji dotyczącej cyfryzacji procesu budowlanego uczestniczący w niej przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego przedstawiali problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 oraz wskazywali na potrzebę doprecyzowania tych przepisów w kontekście zakresu weryfikacji składanego przez inwestora zgłoszenia, sposobu postępowania ze złożonym zgłoszeniem, jeśli jest niekompletne lub jego zawartość nie wskazuje jednoznacznie iż, dotyczy on budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2. Dlatego projekt zawiera doprecyzowanie tych przepisów, podano też w wykazie.

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

(ISBnews)