PE przyjął prawo dot. przywrócenia min. 20% ekosystemów wymagających odbudowy do 2030 r.

Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) – Parlament Europejski przyjął nowe prawo dotyczące odbudowy przyrody, które ustanawia cel dla UE, jakim jest przywrócenie co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r., podał Parlament.

"Unijne prawo dotyczące odbudowy przyrody, uzgodnione z państwami członkowskimi, przywróci zdegradowane ekosystemy we wszystkich państwach członkowskich, pomoże osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej oraz zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe" – czytamy w komunikacie.

"Aby osiągnąć ogólne cele UE, państwa członkowskie muszą przywrócić co najmniej 30% siedlisk objętych nowym prawem (od lasów, łąk i terenów podmokłych po rzeki, jeziora i koralowce) ze złego do dobrego stanu do 2030 r., zwiększając je do 60% do 2040 r. i 90% do 2050 r. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu, kraje UE powinny priorytetowo traktować obszary Natura 2000 do 2030 roku. Po osiągnięciu dobrego stanu, kraje UE powinny zapewnić, że obszar nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Państwa członkowskie będą również musiały przyjąć krajowe plany odbudowy, określające szczegółowo, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele" – czytamy dalej.

Nowe prawo wymaga również pozytywnego trendu w kilku wskaźnikach w ekosystemach leśnych i posadzenia dodatkowych trzech miliardów drzew. Państwa członkowskie będą również musiały przywrócić co najmniej 25 000 km rzek do swobodnego przepływu i zapewnić, że nie nastąpi utrata netto całkowitej krajowej powierzchni zieleni miejskiej i pokrycia drzewostanem miejskim.

Porozumienie uzgodnione z państwami członkowskimi zostało przyjęte 329 głosami za, 275 przeciw i 24 wstrzymującymi się. Teraz musi zostać również przyjęte przez Radę, zanim zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

(ISBnews)