Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności

Warszawa, 19.02.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 12-16 lutego.

RYNEK OZE

Produkcja energii: W styczniu 2024 r. w elektrowniach gazowych wyprodukowano 1,71 TWh (wzrost o 30,82%), zaś w elektrowniach wiatrowych – 3,21 TWh (wzrost o 38,11% r/r), wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Udział OZE: Polska osiągnie 23% udziału energii odnawialnej w zużyciu końcowym energii brutto w 2030 roku i będzie to najniższy udział spośród 11 krajów regionu oraz Niemiec i Austrii, wynika z przygotowanego przez Orlen raportu "CEE Energy Outlook", analizującego ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych w poszczególnych krajach regionu.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-auta: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) wzrosła o 4,1% r/r i wyniosła 1 121 szt. w styczniu 2024 r., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

ROZWÓJ BIZNESU

Sunex: Prezes i akcjonariusz Suneksu Romuald Kalyciok poinformował o zakończeniu procesu ABB (przyśpieszona budowa księgi popytu). Liczba sprzedanych akcji wyniosła 2 mln co stanowi 9,86% kapitału zakładowego spółki, a cena sprzedaży została ustalona na 12 zł, podała spółka.

Mabion: Spółka przyjęła Strategię ESG na lata 2024-2027 wyznaczającą cele w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. . Wśród celów społecznych na 2024 r. Spółka planuje usystematyzowanie i kontynuację działań związanych z edukacją ekologiczną pracowników oraz nadanie im spójnego ze strategią kierunku, opracowanie i wdrożenie polityki różnorodności, stworzenie polityki zaangażowania społecznego, a także nadanie konkretnego celu działaniom społecznym i rozpoczęcie ich mierzenia.

PZU: Działania Grupy PZU zostały ocenione na poziomie B przez CDP (Carbon Disclosure Project) – międzynarodową organizację non-profit, prowadzącą wiodącą na świecie platformę ujawniania informacji o środowisku. Dzięki temu największy polski ubezpieczyciel zanotował wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej oceny (C) i osiągnął średnią ocenę dla Europy i sektora usług finansowych.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. , w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia emitenta i Equinor Wind Power AS projekty budowy morskich farm wiatrowych, zawarły ze spółką SIF Netherlands B.V. umowy na produkcję i dostawę konstrukcji fundamentowych pod turbiny wiatrowe typu monopal, podała spółka. Wartość umów wynosi łącznie ok. 440 mln euro.

PGE: Wojewoda pomorski wydał pozwolenia na budowę części morskiej projektu farmy wiatrowej Baltica 2 realizowanego wspólnie przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) i Ørsted, podała spółka. Dotyczą one budowy turbin wiatrowych i morskich stacji transformatorowych. To ostatnie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy.

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power projekty budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy odrębne umowy na dostawę turbin wiatrowych oraz na ich serwis gwarancyjny, podała Polenergia. Łączna wartość umów na dostawę turbin (dla obu projektów) szacowana jest na ok. 1,66 mld euro, a łączna wartość obu umów serwisowych na ok. 384 mln euro.

Polenergia: Komisja Europejska (KE) wydała decyzję notyfikacyjną dotyczącą pomocy publicznej dla projektu H2Silesia realizowanego przez Polenergia H2Silesia – spółkę zależną Polenergii – w ramach IPCEI Hydrogen Hy2Infra (Important Projects of Common European Interest), podała Polenergia. Decyzja notyfikacyjna zatwierdziła maksymalny pułap pomocy publicznej dla projektu w wysokości 142,77 mln euro.

Qair Polska: Pozyskał 77 mln zł pożyczki z PFR Funduszu Inwestycyjnego FIZAN na realizację czwartej wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej, projektu o mocy 36 MW, który powstanie w Zimnodole, podała spółka. Prace budowlane ruszą w II kwartale 2024 roku.

PGE: Grupa PGE i Ørsted podpisały z firmą Van Oord umowę na transport i instalację fundamentów dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Eko-Okna: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił pożyczki w wysokości 90 mln euro firmie Eko-Okna, podał bank. Inwestycja sfinansuje budowę czterech nowych zakładów produkcyjnych, wytwarzających głównie okna z polichlorku winylu (PVC) i drewniane ramy, umożliwiając Eko-Okna rozszerzenie produkcji i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach europejskich. Inwestycja EBOR jest realizowana w ramach pakietu finansowania konsorcjalnego z udziałem sześciu banków.

Play: Zawarł umowę PPA (power purchase agreement) na lata 2025-2034 z firmą Statkraft, na dostawy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Play będzie nabywał rocznie 34 GWh energii pochodzącej z fotowoltaiki.

Onde: Prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży dwóch projektów własnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy niemal 19 MWp, których budowa wkracza w kluczową fazę, podała spółka.

R.Power: R.Power i Oicles Renewable Energy (podmiot zależny od GoldenPeaks Capital) sfinalizowały transakcję, w ramach której Oicles Renewable Energy przejmie 100% udziałów w spółkach posiadających portfel 69 MWp naziemnych farm fotowoltaicznych, podał R.Power.

PGE: PGE Energia Odnawialna – spółka z Grupy PGE – podpisała umowy na budowę do 2026 roku 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 180 MW, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

PGE Baltica: Spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) rozpoczęła badania podłoża gruntu dla części lądowej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-1, podała PGE. Obszar badań obejmie teren budowy przyszłej lądowej stacji transformatorowej i ławy kablowej, czyli infrastruktury związanej z wyprowadzeniem mocy. Badania wykonuje polska firma Geoteko.

Statkraft: Statkraft podpisał z Air Liquide wirtualną umowę zakupu energii elektrycznej (VPPA). To pierwszy tego typu kontrakt dla Air Liquide. Od 2024 roku Statkraft będzie dostarczał firmie Air Liquide certyfikaty energii odnawialnej z polskich farm wiatrowych. Francuska spółka wykorzysta pozyskaną energię do obniżania emisyjności procesów operacyjnych prowadzonych w Polsce.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)