KPMG: 76% prezesów największych firm prognozuje zwrot z inwestycji w ESG w ciągu 3-5 lat

Warszawa, 23.01.2024 (ISBnews) – Praktyki społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego (ESG) w swojej działalności wdrożyło blisko 80% prezesów największych firm z Polski, wynika z raportu "KPMG CEO Outlook". Jednocześnie większość z nich (76%) uważa, że na zwrot z inwestycji w ESG trzeba poczekać od 3 do 5 lat.

"W badaniu KPMG połowa prezesów największych firm przyznała, że ich obecne postępy w zakresie ESG nie są wystarczające, aby być w pełni przygotowanym na potencjalną kontrolę ze strony interesariuszy lub udziałowców. Jest to pesymistyczna statystyka, zważywszy na fakt, że już niedługo cała grupa spółek branych pod uwagę w badaniu może zostać pociągnięta do poważnych konsekwencji w wyniku nowych regulacji związanych z atestacją raportów niefinansowych" – czytamy w komunikacie.

Wśród głównych negatywnych skutków wynikających z niespełniania oczekiwań interesariuszy w odniesieniu do deklaracji w obszarze ESG respondenci z Polski wskazują na wyższe koszty i trudności w pozyskiwaniu finansowania. Na kolejnych miejscach są obawy o przedłużenie obecnej kadencji zarządu oraz trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zaangażowania u obecnych pracowników i z rekrutacją kandydatów.

"Przyszłość wymaga od firm zaangażowania się w cele ESG na głębokim, autentycznym poziomie. To nie tylko wymaganie ze strony społeczeństwa i regulacji, ale przede wszystkim szansa na tworzenie rzeczywistej, trwałej wartości dla firm i ich interesariuszy. Kluczowym jest teraz przekształcenie obecnego status quo w działania i wykorzystanie ich jako bodźca do budowy zrównoważonych strategii biznesowych" – podkreśliła Partner Associate, liderka Zespołu ESG, Dekarbonizacji i Bioróżnorodności w Dziale Consultingu w KPMG w Polsce Justyna Wysocka-Golec, cytowana w komunikacie.

8 na 10 osób zarządzających największymi spółkami w Polsce uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie można zaobserwować rosnący poziom kontroli wyników organizacji w zakresie różnorodności. Większość ankietowanych prezesów z Polski przyznaje, że uzyskanie różnorodności w miejscu pracy wymaga wprowadzenia zmian w przywództwie na wyższym szczeblu oraz potwierdza, że osiągnięcie równości płci w zarządzie pomoże im zrealizować ambicje dotyczące wzrostu. W ramach działań w zakresie programów społecznych 68% prezesów z Polski, biorących udział w badaniu KPMG, potwierdza inwestowanie w szereg programów zgodnych z podstawowymi wartościami wyznawanymi na całym świecie.

Prezesi biorący udział w badaniu zdają sobie sprawę, że muszą zintensyfikować swoje działania w celu przejścia na neutralność węglową. Za największe przeszkody w osiągnięciu zeroemisyjności lub podobnych celów klimatycznych prezesi z Polski uważają brak odpowiednich rozwiązań technologicznych (60% wskazań). W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek ten jest ponad dwukrotnie większy, wskazano również.

"Widoczna jest zmiana w postrzeganiu poziomu wiedzy i umiejętności personelu w zakresie wdrażania odpowiednich rozwiązań związanych z realizacją wyznaczonych celów klimatycznych. W poprzedniej edycji badania na taką przeszkodę wskazało najwięcej respondentów z Polski, w tym roku jest to jedna z trzech najrzadziej wybieranych odpowiedzi. Jednocześnie respondenci badania podkreślają pozytywny wpływ strategii ESG na różne obszary funkcjonowania firmy. Według polskich ankietowanych najistotniejszą rolę ESG odgrywa i będzie odgrywać w kontekście pracowniczym. 32% ankietowanych wskazało na pozytywny wpływ strategii ESG na przyciąganie do pracy przedstawicieli nowego pokolenia, a 28% na wzmacnianie zaangażowania pracowników i zwiększania propozycji wartości dla pracowników (EVP)" – zakończono.

W raporcie zostały omówione wyniki polskiej wersji badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających największymi firmami w Polsce (25), które zestawiono z odpowiedziami liderów z tzw. Core Countries (1 325).

(ISBnews)