GPW i EBOR zaktualizowały „Wytyczne do raportowania ESG”

ESG, biznes, zrównoważona moda

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) opublikowała aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”, podała GPW. Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów

W ciągu ostatnich dwóch lat przesunięcie inwestycji w stronę zrównoważonego finansowania nabrało istotnego przyspieszenia. Obserwowane zmiany są wynikiem rosnącej świadomości wśród inwestorów na temat korzyści wynikających z uwzględniania czynników ESG w strategiach biznesowych, a także presji regulacyjnej wobec podmiotów zajmujących się zarządzaniem aktywami oraz przedsiębiorstw w zakresie ujawniania informacji związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem w celu zapewnienia odpowiedniego raportowania w zakresie zrównoważonych finansów. Doświadczenia te stały się impulsem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju do aktualizacji opublikowanego w 2021 r. dokumentu 'Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW

Publikacja ta ponownie może być praktycznym narzędziem mającym wspierać emitentów w ujawnianiu danych ESG zgodnie z potrzebami wskazywanymi przez inwestorów. W szczególności może stanowić odpowiedź na regulacje CSRD, które obejmują w krótkim czasie blisko cztery tysiące podmiotów w Polsce, w kontekście przygotowania do raportowania wskaźników ESRS (European Sustainability Reporting Standards) oraz zawiera rekomendacje w zakresie listy kluczowych wskaźników ESG pożądanych przez globalnych inwestorów giełdowych. Dokument składa się z takich rozdziałów, jak: podstawowe definicje z zakresu ESG, otoczenie regulacyjne, podejście do raportowania oraz etapy tworzenia raportu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w załączniku znajduje się lista wskaźników pożądanych przez inwestorów. Tym samym przewodnik może być użytecznym narzędziem dla emitentów i inwestorów w procesie dostosowania do nowych wyzwań z obszaru zrównoważonych finansów.

EBOR z zaangażowaniem wspiera Polskę w transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne zgodnie z unijnymi zasadami zrównoważonego finansowania. W ostatnich latach ponad dwie trzecie naszych inwestycji w Polsce miało charakter ekologiczny. Po raz drugi, w ramach naszych działań, cieszymy się z możliwości wsparcia GPW jako naszego partnera w przygotowaniu 'Wytycznych do raportowania ESG’. Nowelizacja poradnika uwzględni nowe wymogi i wzrost zapotrzebowania inwestorów na spójne i porównywalne dane ESG dotyczące poszczególnych spółek. W projekcie wzięto również pod uwagę kluczowe zasady zrównoważonego finansowania w Unii Europejskiej i najlepszych praktyk. Celem 'Wytycznych’ jest wspieranie transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej gospodarki oraz pozycji GPW jako regionalnego lidera zrównoważonego rozwoju. Planujemy kontynuować wspieranie rynków kapitałowych i naszych klientów w raportowaniu danych z obszaru zrównoważonego rozwoju – powiedziała dyrektor EBOR na Polskę i Bałtyki Elisabetta Falcetti

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

EBOR inwestuje w Polsce od początku swojej działalności w 1991 roku. Dotychczas Bank zainwestował w Polsce ponad 12,6 mld euro.

Żródło: ISBnews