PE: zwiększenie udziału OZE w zużyciu końcowym energii do 42,5 proc. w 2030 r.

światowy mix oze

Parlament Europejski (PE) poparł regulację, która zakłada zwiększenie poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii z 32 proc. obecnie do 42,5 proc. w 2030 r. PE wskazał przy tym, że pożądane jest osiągnięcie poziomu 45 proc.

-Aktualizacja dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED), uzgodniona już przez eurodeputowanych i Radę, zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii w UE do 42,5 proc. do 2030 r. Państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia 45 poc – podano w komunikacie.

Zwiększenie udziału OZE w zużyciu końcowym energii: kluczowe terminy administracyjne

Celem regulacji jest także przyśpieszenie procedury wydawania pozwoleń na budowę nowych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj. panele fotowoltaiczne czy wiatraki, lub dostosowanie już istniejących. Nowe przepisy zakładają, że organy krajowe będą miały do 12 miesięcy na zatwierdzenie nowych instalacji wykorzystujących energię odnawialną, jeżeli są one zlokalizowane na tzw. obszarach zasięgu odnawialnych źródeł energii. Poza takimi obszarami – nie dłużej niż 24 miesiące.

W sektorze transportu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii powinno doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 14,5 proc. do 2030 r. poprzez wykorzystanie większego udziału zaawansowanych biopaliw i bardziej ambitnych kwot na paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego, takie jak wodór, podano także.

Państwa członkowskie będą miały obowiązek podać orientacyjny cel w zakresie innowacyjnych technologii energii odnawialnej na poziomie co najmniej 5 proc. nowo zainstalowanych mocy odnawialnych, a także wiążące ramy dla transgranicznych projektów energetycznych. 

Zmiana przepisów wynika z pakietu „Fit for 55” dostosowującego przepisy ws. klimatu i energii do osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (REDIII). Proponowane cele zostały dodatkowo podniesione w ramach pakietu REpowerEU , którego celem jest zmniejszenie zależności Europy od importu paliw kopalnych z Rosji po agresji na Ukrainę. 

W 2018 r. przywódcy UE wyznaczyli cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w UE na poziomie 32 proc. do 2030 r. Z kolei w marcu 2023 r. wskazano, że należy zwiększyć cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do 42,5 proc., z myślą o osiągnięciu 45 proc..