Warszawskie spółdzielnie i wspólnoty ukarane za złą segregację

poziom recyklingu, kary za złą segregację

W drugim półroczu 2022 we wszystkich dzielnicach Warszawy wszczęto 72 postępowania dotyczące nieprawidłowej segregacji. W tym samym czasie wydano 42 decyzje o nałożeniu  kar za nieprzestrzeganie zasad wyrzucania odpadów.

A kary mogą być dotkliwe. Z pisma, do którego dotarła redakcja www.ecoekonomia.pl określającego kary dla jednej z dużych ursynowskich wspólnot mieszkaniowych wynika, że wynoszą od 6 do prawie 20 tysięcy złotych za konkretną nieruchomość. O tym jak prawidłowo segregować śmieci piszemy TUTAJ.

Przypomnijmy, że zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ma obowiązek wszcząć postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej, za gospodarowanie odpadami, wobec właściciela nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Warszawa 72 postępowania, 42 ukarane podmioty

Jak dowiedzieliśmy się w stołecznym ratuszu (na podstawie danych uzyskanych z urzędów poszczególnych dzielnic) w drugim półroczu 2022, na terenie Warszawy wszczęto 72 postępowania dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców. Jedocześnie wydano 42 decyzje określające wysokość opłaty z uwagi na niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kary za złą segregację. Jak wygląda procedura?

Pracownicy firm odbierających odpady komunalne z terenu m.st. Warszawy podczas odbiorów wizualnie sprawdzają właściwą segregację odpadów i identyfikują nieprawidłowości. Po stwierdzeniu zanieczyszczenia pojemnika/worka innymi frakcjami operator zakłada zgłoszenie w systemie Warszawa 19115 w kategorii „nieprawidłowy odpad w pojemniku”. Do zgłoszenia powinien zostać dołączony krótki opis przyczyny braku odbioru. Dodatkowo wskazany musi być adres nieruchomości oraz podany indywidualny numer UIDMGO (identyfikator miejsca gromadzenia odpadów – dalej MGO). Operator ma obowiązek dołączyć zdjęcia potwierdzające stan faktyczny.

Zgłoszenia operatora z systemu Warszawa 19115 trafiają do Biura Gospodarki Odpadami. Następnie trafiają one do właściwego urzędu dzielnicy. To one wszczynają postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2022 r. sygn. III FSK/4930/21 „wykazanie choćby jednego przypadku nieprzestrzegania przyjętej zasady segregacji odpadów pociąga za sobą obowiązek nałożenia na podmiot zainteresowany opłaty w stawce właściwej dla nieselektywnego zbierania odpadów”.

Kary za złą segregację nałożone na jedną z Warszawskich spółdzielni mieszkaniowych