Recommerce – wsparcie przedsiębiorców w działaniach prośrodowiskowych

Kryzys związany z kosztami życia w połączeniu z widocznymi skutkami zmian klimatycznych prowadzą do zmiany podejścia Europejczyków do zakupów. Szukają oni zrównoważonych sposobów kupowania i sprzedawania produktów oraz usług – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Visa w Europie.

Badania Opinium przeprowadzone na zlecenie Visa wykazały, że 87 proc. ankietowanych co najmniej raz korzystało z rozwiązań określanych jako recommerce. Są to takie sposoby kupowania, dzielenia czy ponownego użycia produktów i usług, które dają im drugie życie. Konsumenci nie są jednak świadomi, że wiele wykonywanych przez nich działań tego typu przybliża bardziej zrównoważoną przyszłości. Z kolei regularność w tym zakresie pozwoliłaby szybciej osiągnąć zmianę. 

– Przejście od gospodarki, która jest obecnie i którą można nazwać linearną (typu „weź, wytwórz, zużyj”) do działającej w modelu obiegu zamkniętego będzie wymagało zmiany całego systemu. Jednak najnowsze badania Visa pokazują, że w społeczeństwie istnieje zainteresowanie rozwiązaniami w duchu zrównoważonego rozwoju. Wspólna praca nad zapewnieniem większej edukacji i wsparcia zarówno małych biznesów, jak i konsumentów, będzie zachętą do podejmowania bardziej zrównoważonych wyborów na całym świecie – mówi Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce. 

Czym jest recommerce? 6 możliwych działań

Do recommerce zalicza się wypożyczanie, wielokrotne uzupełnianie, naprawę, odsprzedaż i zwrot zużytych towarów oraz redystrybucję  definiowane jako dzielenie się, wymiana lub sprzedaż po niższych cenach rzeczy, których już nie potrzebujemy lub których mamy za dużo. Spośród nich odsprzedaż jest najbardziej znanym i zrozumianym zachowaniem. Ponad dwie piąte konsumentów (45 proc.) odsprzedaje towary co najmniej dwa razy w roku. Jedna czwarta (25 proc.) małych i średnich przedsiębiorstw w Europie już oferuje opcje odsprzedaży. Z kolei połowa (48 proc.) planuje to zrobić w przyszłości.

27 proc. ankietowanych jest skłonna zdecydować się na naprawę, odnowienie lub przeróbkę rzeczy, ponieważ oznacza to bardziej przystępną, niższą cenę. Z kolei mający więcej niż 65 lat najczęściej naprawiają produkty, by przedłużyć ich żywotność. Podobnie jak w przypadku naprawy, konsumenci korzystają z produktów przystosowanych do wielokrotnego uzupełniania, by zaoszczędzić pieniądze. Prawie jedna trzecia respondentów stwierdziła, że oszczędność jest jednym z ich głównych motywów przy tego typu wydatkach. Zwroty zużytych towarów w recommerce rozumiane są jako przyjmowanie lub odbieranie produktów po ich zużyciu. Użytkownicy wymieniają je jako działanie, które z największym prawdopodobieństwem podejmą w przyszłości.[1]

Motywacje konsumentów i powstanie zrównoważonej przedsiębiorczości 

Badanie Visa i Opinium pokazuje, że kluczem do rozwoju recommerce jest uświadomienie przedsiębiorczym osobom wynikających z niego korzyści finansowych i potencjału oszczędzania. Jedna czwarta respondentów stwierdziła, że zaangażowałaby się w działania tego typu, gdyby wiązało się to z zarobkiem. M.in. poprzez założenie aplikacji do sprzedaży używanej odzieży lub mebli albo otrzymaniem zachęty finansowej do redystrybucji nadwyżek żywności. 

Kluczowym czynnikiem dostrzeganym przez konsumentów są także korzyści dla środowiska. Dziewięciu na dziesięciu respondentów badania w ciągu ostatnich trzech miesięcy aktywnie uczestniczyło w działaniach przyjaznych środowisku. Jednocześnie zdecydowana większość (93 proc.) stwierdziła, że ich zdaniem używanie mniejszej liczby opakowań ma wpływ na środowisko i społeczeństwo. Prawie połowa (43 proc.) respondentów wskazała, że głównym powodem ich zaangażowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym jest chęć zmniejszenia ilości odpadów, opakowań lub tworzyw sztucznych. Oczywiste wydaje się więc, że połączenie troski o środowisko naturalne i potrzeby oszczędzania napędza rozwój recommerce. 

Visa stworzyła nową cyfrową przestrzeń recommerce. Aby zarówno osoby prywatne, jak i firmy mogły dowiedzieć się więcej o recommerce. Kolejnym krokiem Visa będzie stworzenie laboratorium badań behawioralnych.

O badaniu

W badaniu wzięło udział 8000 europejskich konsumentów i 2000 europejskich decydentów z sektora MŚP. Odbyło się ono w okresie od 19 października 2022 r. do 25 października 2022 r. Dane zostały zebrane za pomocą ankiety online w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce.