Zrównoważone dłużne papiery wartościowe

Santander Bank Polska emituje pierwsze w Polsce zrównoważone dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 750 mln PLN. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych aktywów (Eligible Green Assets) lub społecznych aktywów (Eligible Social Assets). 

Przed emisją bank opracował Zasady Emisji Zrównoważonych Papierów Wartościowych Santander. Zgodnie z nimi może emitować zielone, społeczne oraz zrównoważone emisje w formie obligacji lub bankowych papierów wartościowych („Zasady Emisji Zrównoważonych”).

Cele strategii

– Konsekwentnie realizujemy cele strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska. Jako pierwsi wyemitowaliśmy podporządkowane zielone obligacje w roku 2017.  Teraz z powodzeniem przeprowadzamy emisję na rynku polskim, która w znacznie szerszym zakresie pozwala alokować pozyskane z niej środki na cele zrównoważone środowiskowo, jak i społecznie. Plasując tę emisję zauważyliśmy wśród inwestorów apetyt na tego rodzaju produkty. Daje to potencjał do przeprowadzania kolejnych takich emisji – komentuje Paweł Kołodziński, dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem i Inwestycji Kapitałowych Santander.

Obecnie przeprowadzona emisja zgodnie z zasadami to element konsekwentnej realizacji celów strategii ESG. Emisja ma charakter zrównoważony. Oznacza to, że środki będą mogły zostać wykorzystane na finansowanie bądź refinansowanie aktywów zielonych (tj. pro-środowiskowych) oraz społecznych. 

Zasady emisji

Zasady Emisji Zrównoważonych określają kryteria selekcji aktywów zielonych (w kategoriach: energia odnawialna; efektywność energetyczna; zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i ich kontrola; czysty transport;  zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami; zielone budynki) oraz aktywów społecznych (w kategoriach: przystępna cenowo podstawowa infrastruktura; dostęp do podstawowych usług; przystępne cenowo mieszkalnictwo; generowanie zatrudnienia uwzględniając finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw). Ponadto zdefiniowano w nich sposób selekcji i oceny kwalifikujących się aktywów oraz sposób raportowania alokacji środków z emisji.

Santander przeprowadził już wcześniej emisję zielonych obligacji 137 mln EUR (2017 r.) alokując pozyskane z emisji środki na finansowanie projektów związanych z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną (zielone budynki).