Parlament UE przyjął rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Zgodnie z nowymi przepisami do 2030 roku Unia musi odtworzyć co najmniej 20 proc. swoich obszarów lądowych i morskich, a do 2050 roku – wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy.

Parlament przyjął rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, które uzgodnił z państwami członkowskimi. Zdegradowane ekosystemy w całej Unii trzeba będzie przywrócić do dobrego stanu. Nowe przepisy pomogą Unii osiągnąć cele związane z klimatem i różnorodnością biologiczną oraz zwiększąbezpieczeństwo żywnościowe.

Aby osiągnąć cele unijne, państwa członkowskie będą musiały do 2030 roku odbudować co najmniej 30 proc. siedlisk znajdujących się w złym stanie. W następnych latach ambicje jeszcze wzrosną. Do 2040 roku trzeba będzie odbudować 60 proc. siedlisk, a do 2050 roku – 90 proc.. Zakresem rozporządzenia będą objęte lasy, obszary trawiaste i tereny podmokłe, a także rzeki, jeziora i koralowce. Zgodnie z postulatami Parlamentu do 2030 roku państwa członkowskie powinny priorytetowo traktować obszary Natura 2000. Ponadto będą musiały pilnować, aby stan odbudowanych ekosystemów znowu znacznie się nie pogorszył. Obowiązkowo przyjmą teżkrajowe plany odbudowy, w których określą, jak zamierzają osiągnąć cele unijne.

Ekosystemy rolnicze

Aby poprawić różnorodność biologiczną w ekosystemach rolniczych, państwa Unii będą musiały osiągnąćpostępy w dwóch z trzech obszarów. Chodzi o wskaźnik liczebności motyli na obszarach trawiastych, udział elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności na gruntach rolnych oraz zasoby węgla organicznego w glebach mineralnych na gruntach uprawnych. Państwa będą też musiały zwiększać wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego. Ptaki są bowiem dobrym wyznacznikiem ogólnego stanu różnorodności biologicznej.

Rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych: torfowiska kluczowe w absorpcji CO2

Odbudowa wysuszonych torfowisk to jeden z najbardziej efektywnych kosztowo sposobów ograniczania emisji w sektorze rolnym. Dlatego państwa członkowskie powinny do 2030 roku odtworzyć co najmniej 30 proc. torfowisk, przy czym przynajmniej jedną czwartą będą musiały ponownie nawodnić. Cel na 2040 rok wynosi 40 proc. a na 2050 rok – 50 proc. (nawodniona musi być wtedy jedna trzecia torfowisk). Rolnicy i prywatni właściciele gruntów będą nadal mieć wybór, czy chcą nawadniać wysuszone torfowiska.

Zgodnie z postulatami Parlamentu w przepisach przewidziano możliwość, by w wyjątkowych okolicznościach zawiesić realizację unijnych celów dotyczących ekosystemów rolniczych. Będzie to możliwe, jeżeli znacznie zmniejszy się powierzchnia gruntów, która jest konieczna do produkcji żywności na potrzeby Unii.

Inne ekosystemy

Nowe przepisy zobowiązują państwa do osiągnięcia tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o kilka wskaźników w ekosystemach leśnych, oraz do zasadzenia trzech miliardów drzew. Ponadto państwa Unii powinny przekształcić co najmniej 25 tysięcy kilometrów rzek z powrotem w rzeki o swobodnym przepływie. Będą musiały też zadbać o to, by nie zmniejszała się całkowita krajowa powierzchnia miejskich przestrzeni zielonych oraz zwarcie drzewostanu w miastach.

Rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych: 80 proc. siedlisk europejskich jest w złym stanie

Ponad 80 proc. siedlisk w Europie jest w złym stanie. 22 czerwca 2022 roku Komisja zaproponowała przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych. Pomogą one Unii w długoterminowej odbudowie zniszczonych obszarów naturalnych na lądzie i na morzu. Dzięki temu Unia będzie mogła osiągnąć cele dotyczące klimatu i różnorodności biologicznej. Także wywiązać się ze zobowiązań międzynarodowych, w szczególności z ram w sprawie różnorodności biologicznej z Kunmingu/Montrealu. Według Komisji nowe przepisy powinny mieć bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę, ponieważ każde zainwestowane euro przyniesie co najmniej 8 euro zysku.