PSPA: Sieć stacji ładowania w Polsce rozwija się trzy razy wolniej niż flota pojazdów BEV

Warszawa, 19.02.2024 (ISBnews) – Przewlekłe procedury przyłączeniowe stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej sprawiają, że tempo rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury jest około trzy razy wolniejsze niż rozwój floty samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). W efekcie infrastruktura ładowania może wkrótce ulec przeciążeniu, zwłaszcza w kluczowych lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu, szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

"Nawet około 3 lata może trwać uruchamianie szybkiej (DC) stacji ładowania w Polsce. To najgorszy wynik w Europie i w znacznej mierze konsekwencja przewlekłych procedur przyłączeniowych stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej. […] Bez usprawnienia procedur przyłączeniowych oraz większych nakładów finansowych na rozbudowę sieci przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Polska nie ma szans na wypełnienie celów unijnego rozporządzenia AFIR i rozwój zeroemisyjnego transportu na skalę masową" – czytamy w komunikacie.

Jeszcze pod koniec 2019 r. liczba samochodów z napędem elektrycznym (tj. całkowicie elektrycznych – BEV oraz hybryd typu plug-in – PHEV) przypadających na jeden ogólnodostępny punkt ładowania w Polsce nie przekraczała 9. W 2021 r. wzrosła do więcej niż 12, zaś obecnie wynosi niemal 18. Oznacza to, że w okresie zaledwie 4 lat ta proporcja zwiększyła się dwukrotnie, podkreślono.

"W kolejnych miesiącach niekorzystny trend będzie kontynuowany, co tworzy poważne ryzyka w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony to ryzyko rynkowe – już niedługo infrastruktura ładowania może ulec przeciążeniu, zwłaszcza w kluczowych lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu mogą zacząć tworzyć się kolejki. Taki stan rzeczy negatywnie wpłynie na decyzje zakupowe wielu potencjalnych nabywców EV. Z drugiej strony to ryzyko polityczne, związane z rozporządzeniem AFIR, które zobowiązuje państwa członkowskie do dostosowania łącznej mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany, osobowy lub dostawczy BEV (1,3 kW) oraz PHEV (0,8 kW). A już do 2025 r. łączna moc stacji powinna wzrosnąć ponad dwukrotnie względem chwili obecnej. W aktualnym stanie regulacyjnym nie ma na to szans, mimo że operatorzy są gotowi, aby wdrażać inwestycje korespondujące z wymogami AFIR" – powiedział członek zarządu PSPA Aleksander Rajch, cytowany w komunikacie.

PSPA, we współpracy z wiodącymi operatorami, przygotowało w "Białej Księdze Nowej Mobilności" zbiór kilkunastu postulatów, których uwzględnienie doprowadzi do usprawnienia procedur przyłączeniowych i rozbudowy sieci energetycznych, a tym samym przyspieszenia dekarbonizacji polskiego transportu.

"W obszarze przyłączeniowym postulujemy m.in. wprowadzenie regulacji ułatwiających pozyskiwanie przez OSD praw do terenów, na których realizowane mają być inwestycje sieciowe dotyczące elektromobilności. Z perspektywy operatorów istotne jest również wdrożenie nieprzekraczalnego terminu realizacji umowy o przyłączenie wraz z określeniem kar umownych za jego niedotrzymanie. Obecnie bardzo poważnym problemem jest ponadto wyznaczanie punktu przyłączeniowego przez OSD w znacznej odległości od lokalizacji stacji ładowania (w skrajnych przypadkach – nawet kilku kilometrów). Stawia to pod znakiem zapytania opłacalność inwestycji w ładowarki. Dlatego zaproponowaliśmy zmianę aktualnej regulacji prawa energetycznego, na podstawie, której OSD będą odpowiedzialni za budowę sieci i przyłącza do granicy nieruchomości, na której ma być posadowiona stacja, a na wniosek podmiotu przyłączanego – nawet do miejsca znajdującego się bezpośrednio przy planowanej lokalizacji" – wymienił dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski.

Pozostałe propozycje to m.in. wprowadzenie możliwości korzystania z wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko OSD w sytuacji niewywiązywania się z zapisów umowy przez OSD, uprawnienie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stacji do sieci do wyboru poziomu napięcia, na którym będzie odbywać się dostarczanie energii elektrycznej (w ramach zdefiniowanych progów granicznych), czy też umożliwienie podmiotom zarządzającymi miejscami obsługi podróżnych (MOP) żądania, aby OSD nabyli od nich elementy sieci będące ich własnością, w szczególności stacje transformatorowe.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 250 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

(ISBnews)