Rząd planuje zmiany w zakresie działów administracji dot. surowców energetycznych i CPK

Warszawa, 31.01.2024 (ISBnews) – Rząd planuje przyjąć w I kw. br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, który zakłada m.in. wprowadzenie nowego działu administracji rządowej: gospodarka surowcami energetycznymi oraz przesunięcia niektórych spraw między działami administracji rządowej: transport i rozwój regionalny ze względu na planowany Centralny Port Komunikacyjny (CPK), podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem proponowanych zmian jest dostosowanie struktury i zadań administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów wynikających z obecnego otoczenia ekonomicznego i politycznego, wymagających sprawnego reagowania w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Dlatego też projektowaną ustawą wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach innych ustaw" – czytamy w wykazie.

"W ramach ustawy o działach administracji rządowej utworzony zostanie, w oparciu o dotychczasowe zadania przypisane do działów administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin i energia, dział administracji rządowej – gospodarka surowcami energetycznymi. Objęte nim zostaną dotychczasowe sprawy dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz sprawy dotyczące surowców energetycznych, paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także współpracy międzynarodowej i unijnej w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej wykorzystywanej na cele społeczno-gospodarcze. Obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw energii, aby nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma działami" – czytamy dalej.

Skutkiem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w ustawie o działach będzie także dokonanie nowelizacji szeregu ustaw ustalających kompetencje ministra właściwego do spraw energii i ich przeniesienie na ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, z uwzględnieniem współdziałania z ministrem właściwym do spraw energii, tam gdzie jest to, z uwagi na jego zadania, uzasadnione, dodano.

"W ustawie o działach administracji rządowej wprowadzona zostanie także zmiana zakresu spraw przypisanych do działu gospodarka, dotyczących rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej, poprzez ich wskazanie w dziale administracji rządowej klimat w ramach spraw rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co zapewni spójność realizacji zadań administracji rządowej w tym zakresie. Oznaczać to będzie także zmianę w wyżej wymienionym zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii" – napisano także.

Celem projektowanej ustawy jest ponadto uregulowanie kwestii kompetencji w zakresie funkcjonowania systemu rezerw strategicznych oraz nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mają na celu dostosowanie jej przepisów do struktury administracji rządowej, zapowiedziano dalej w wykazie.

"Proponuje się wprowadzenie zmian systemowych w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294) i powierzenie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nadzoru nad Agencją oraz realizację wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych" – napisano w informacji.

"Centralny Port Komunikacyjny to przede wszystkim planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu niezbędne jest dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej – transport i rozwój regionalny" – czytamy dalej.

Za opracowanie projektu i przedstawienie go Radzie Ministrów odpowiedzialnym jest minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, podano także.

(ISBnews)