Cyfrow Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2022 rok

Warszawa, 31.05.2023 (ISBnews) – Zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował się nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 z uwagi na kapitałochłonne strategiczne inwestycje realizowane w ramach Strategii 2023+, podała spółka.

„Zarząd spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 z uwagi na kapitałochłonne strategiczne inwestycje realizowane przez spółkę w ramach Strategii 2023+, ukierunkowane na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej spółki w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest trwały wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy” – czytamy w komunikacie.

Zatrzymane w spółce środki posłużą w szczególności do terminowej realizacji obecnie trwających projektów polegających, m.in., na budowie farm wiatrowych w Miłosławiu, Kazimierzu Biskupim, Człuchowie oraz Przyrowie o łącznej zainstalowanej mocy 150 MW.

„W efekcie realizacji ww. projektów na koniec roku 2024 szacowane możliwości produkcyjne energii z wiatru wyniosą ponad 430 GWh rocznie, co z jednej strony zapewni pełne zaspokojenie wewnętrznych potrzeb na energię elektryczną Spółki i jej grupy kapitałowej i tym samym zniweluje ekspozycję spółki na fluktuacje cen energii, a z drugiej strony umożliwi rozpoczęcie sprzedaży czystej energii do stron trzecich” – czytamy dalej.

Równolegle zarząd wziął pod uwagę utrzymujący się na podwyższonym poziomie, m.in. w efekcie finansowania strategicznych inwestycji, wskaźnik zadłużenia netto spółki, jak również niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w szczególności wysoką presję inflacyjną oraz utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe przekładające się na rosnące koszty obsługi zadłużenia, podano także.

„W związku z powyższym rekomendacją Zarządu jest przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 1 248 575 921,33 zł na kapitał zapasowy” – napisano w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą 20 grudnia 2021 roku, zakończono.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu (Grupy Polsat Plus) są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)