Szacowane wydatki na strategiczne projekty niskoemisyjne to ok. 500 mln zł/rocznie – OSR

Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) – Szacowane wydatki z budżetu państwa na strategiczne projekty inwestycyjne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to ok. 500 mln zł rocznie, wynika z projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Przyjęto, że pomoc udzielana ma być w formie dotacji celowej, na podstawie umowy o udzielenie pomocy publicznej zawieranej z przedsiębiorcą przez ministra właściwego ds. gospodarki. Założono, że na ten cel z budżetu państwa trafiać będzie rocznie 500 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pomoc może być udzielana do końca grudnia 2025 r.

Przyjmując, że program byłby kontynuowany byłby w ciągu najbliższych lat stanowiłby koszt dla sektora finansów publicznych na poziomie 3 715 mln zł, natomiast dla budżetu państwa na poziomie 4 593 mln zł.

Przy obliczeniach założono, że oprócz regularnych wpływów z tytułu podatków od zatrudnienia, wpływałyby również inne podatki: z tytułu prowadzenia działalności, zysków, obrotu towarów lub jego eksportu – w zależności od profilu firmy.

Beneficjentem wsparcia, zgodnie z projektem rozporządzenia może być przedsiębiorca , który:

– deklaruje, realizację projektu niskoemisyjnego, stanowiący inwestycję początkową;

 – nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji "Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji";

– nie został zobowiązany do zwrotu pomocy wynikającej z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Pomoc będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, który łącznie poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie stanowiącej co najmniej równowartość 110 mln euro, utworzy w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego co najmniej 50 miejsc pracy oraz spełni kryteria określone w załączniku do rozporządzenia.

(ISBnews)